Monday, May 14, 2018

Latihan dan Penilaian berasaskan Kompetensi

Dalam bidang pendidikan dan latihan vokasional, murid dianggap berkompeten sekiranya mereka dapat menggabungjalin pengetahuan dengan kemahiran serta nilai untuk menyelesaikan aktiviti kerja dalam pelbagai situasi dan lingkungan, dengan standard prestasi yang diharapkan.

Kedua-dua latihan dan penilaian (pekerjaan) bertujuan untuk memastikan murid tersebut dapat menjalankan tugas kerja mereka dengan standard yang diharapkan (di tempat kerja yang relevan).

Guru (Fasilitator) bukan hanya untuk mengajar keterampilan berdasarkan kompetensi tetapi juga untuk menjalankan penilaian berdasarkan kompetensi.

Penilaian mungkin melibatkan demonstrasi kemahiran praktikal, beberapa dari penilaian tertulis, seperti ujian atau preparasi laporan, atau persembahan atau wawancara. Guru boleh menilai murid sama ada semasa latihan mereka, pada akhir latihan mereka, atau tanpa melakukan latihan (merujuk pencapaian murid terdahulu).

Kaedah dan masa penilaian akan berbeza-beza bergantung kepada penilai, murid dan kecekapan dinilai. Sebahagian daripada peranan guru adalah untuk membuat keputusan mengenai kaedah dan masa penilaian.

Guru akan dilihat sebagai seorang yang berwibawa atau tidak semasa menilai semasa membuat penilaian. Guru akan tahu sama ada beliau berwibawa atau tidak apabila tamat sesi latihan.

Standard Penilaian

Agar guru menilai sama ada seorang murid berkompeten, murid perlu menilai murid berdasarkan standard kompetensi yang ditetapkan, piawaian ini sering dipanggil penanda aras. Piawaian atau tanda aras ini telah dibangunkan oleh industri dan dipanggil piawaian kecekapan. Piawaian kecekapan juga boleh dirujuk sebagai unit kecekapan. Piawaian kecekapan adalah dokumen yang menentukan standard kompetensi yang diperlukan untuk prestasi berkesan di tempat kerja dalam industri tertentu. Standard kompetensi merupakan maklumat penting yang diperlukan untuk menilai murid.

Untuk memperoleh Kelayakan diiktiraf industri. Individu perlu berkompeten dalam kumpulan piawaian kecekapan tertentu. Maklumat mengenai Kelayakan dan piawaian kompetensi yang berkaitan semuanya digariskan dalam kurikulum berasaskan industri yang terdiri daripada piawaian kecekapan, maklumat mengenai qualification, dan garis panduan penilaian untuk membantu guru.

Akhir sekali penilaian berasaskan kompetensi adalah proses pengumpulan bukti dan membuat keputusan tentang apakah kecekapan telah dicapai. Ini mengesahkan bahawa individu boleh melaksanakan standard yang dijangkakan di tempat kerja, seperti yang dinyatakan dalam piawaian kecekapan industri / perusahaan yang diiktiraf relevan (atau hasil kursus yang diakreditasi, jika tidak ada standard kecekapan untuk industri).

Thursday, December 1, 2016

Pembelajaran Abad ke-21


Friday, March 11, 2016

Faktor-Faktor Mempengaruhi Perubahan dan Perkembangan Kurikulum

Kurikulum bersifat dinamik dan sentiasa berubah mengikut perkembangan semasa. Faktor yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan kurikulum adalah seperti berikut:

Prospek Baharu

Kurikulum menawarkan prospek baharu dalam membangunkan sumbangan Manusia melalui penerokaan dan penguasaan pengetahuan dan kemahiran terkini serta nilai-nilai hidup yang menjamin kesejahteraan individu dan masyarakat umum.

Progresif, Dinamik dan Seimbang

Kurikulum hendaklah seimbang dari segi akademik dan bukan akademik, ilmu pengetahuan, teori dan aplikasi dalam kehidupan dan tempat kerja, fleksibel mengikut kebolehan dan keupayaan murid serta memenuhi keperluan dan perkembangan masa.

Pasaran dan Industri

Kurikulum yang menawarkan pengetahuan dan kemahiran yang mempunyai kebolehpasaran dan mempunyai nilai tambah sesuai dengan dengan matlamat menyediakan guna tenaga Manusia yang berketrampilan dalam menghadapi perubahan negara perindustrian tinggi dan ekonomi pasaran.

Peningkatan Kualiti Pendidikan

Kurikulum yang mengambilkira kepentingan Meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran, persekitaran pembelajaran yang menyeronokan, kemudahan pembelajaran dan kualiti pendidikan guru

Ketatanegaraan dan Patriotisme

Kurikulum dapat mengukuhkan unsur-unsur dan nilai-nilai ketatanegaraan bagi meningkatkan komitmen indidvidu terhadap masyarakat dan negara. Kurikulum terarah kepada pembinaan masyarakat madani seperti masyarakat berintegriti, berdisplin, setia, bertanggungjawab, mempunyai jati diri, berwawasan dan memainkan peranan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.

Sains dan Teknologi

Kurikulum yang memberi penekanan dalam bidang sains dan teknologi uentuk merealisasikan mat;lamat Malaysia sebagai negara maju yang berteraskan teknologi tinggi.

Modenisasi

Modenisasi membawa kepada transformasi pemikiran dan cara hidup yang lebih berkualiti. Seiring dengan perubahan yang diinginkan, kurikulum perlu menekankan perubahan nilai, pemikiran sarwajagat dan ideology yang positif, dinamik dan progresif sebagai asas mengubah cara hidup, membebaskan belenggu pemikiran dan fahaman tradisional yabng menyekat Kemajuan dan perubahan masyarakat.
Globalisasi

Kemajauan teknologi canggih dalam era komunikasi global menghasilkan ledakan maklumat pelbagai aspek pengetahuan, ekonomi, sosial, politik yang bersifat tanpa sempadan. Kemahiran-kemahiran mengakses, mengendali, memilih, menilai dan menggunakan maklumat secara efisien dan bijak perlu dikuasai.

Pekerja Berilmu

Kurikulum seharusnya berupaya menghasilkan pekerja berilmu yang inovatif dengan menjana segala kekuatan dan kuasa minda secara optimum dan berkesan

Pendidikan Agama dan Akhlak

Pengukuahn kepada pegangan agama beserta dengan penerapan nilai-nilai murni di peringkat awal agar dapat membendung fahaman dan amalan yang bercanggah dengan nilai kehidupan yang mulia

Pengukuhan Kemahiran Asas 3M dan Kemahiran Abad ke-21

Penguasaan Kemahiran Asas 3M yang merupakan asas kepada pembelajaran seumur hidup. Pengukuhan terhadap 3M memberi ruang dan peluang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan kemahiran-kemahiran yang penting pada masa akan datang misalnya Kemahiran Abad ke-21

Kesinambungan Pendidikan

Perancangan kurikulum dibuat dalam konteks menyeluruh dari peringkat prasekolah sehingga ke peringkat pengajian tinggi supaya kesinambungan penerusan dan penjajaran kurikulum yang tersusun, mantap dan berkualiti dapat dirangka.

Sumber: Dasar Pembangunan Kurikulum Kebangsaan, KPM, 2014

Friday, January 9, 2015

Allah benci orang GEMUK

Sumber: http://umar-arrahimy.blogspot.com/

بسم الله الرحمن الرحيمDiriwayatkan oleh Imam Ath-Thabary (310H) rahimahullah dalam kitab tafsirnya pada surah Al-An'aam ayat 91 no.(13571) 4/3257:


قال : حدثنا ابن حميدقال : ثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سيعد بن جبير قال : جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " أَنْشُدُكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، أَمَا تَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْحَبْرَ السَّمِينَ ؟ " وَكَانَ حَبْرًا سَمِينًا ، فَغَضِبَ
Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata: Seorang Yahudi yang bernama Malik bin As-Shaif datang menantang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepadanya: "Aku memintamu demi Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa, tidakkah engkau mendapati dalam Taurat bahwa sesungguhnya Allah membenci pendeta yang gemuk?" Orang Yahudi tersebut adalah seorang pendeta yang gemuk, maka ia marah.

Sanad hadits ini lemah, karena Ibnu Humaid (248H) nama lengkapnya Muhammad bin Humaid At Tamimy periwayatan haditsnya lemah. Selain itu Sa'id bin Jubair (95H) adalah seorang tabi'iy tidak pernah bertemu dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka dengan demikian sanadnya mursal (terputus).

Hadits ini juga diriwayatkan dari perkataan Ka'ab Al-Ahbaar radhiyallahu 'anhu. Diriwayatkan oleh Ibnu Ma'in (233H) rahimahullah dalam kitabnya "At-Taariikh" no.(4069) 4/222:


قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي النَّوَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: " إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ أَهْلَ الْبَيْتِ اللَّحْمِيِّينَ وَالْحَبْرَ السَّمِينَ "
Ka'ab berkata: Sesungguhnya Allah membenci keluarga yang suka makan daging, dan pendeta yang gemuk.

Tapi sanadnya juga lemah karena ada rawy yang tidak disebutkan namanya (mubham), dan Muhammad bin Abi An-Nawwar; Abu Hatim (277H) mengatakan: Aku tidak mengenalnya.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabary dalam kitabnya "Tahdzib Al-Atsaar" no.(515) 1/303


قال : حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني عبد الله بن عياش عن يزيد بن قَوْذَر عن كعب قال : «مَنْ تَضَعْضَعَ
لِصَاحِبِ الدُّنْيَا وَالْمَالِ تَضَعْضَعَ دِينُهُ، وَالْتَمَسَ الْفَضْلَ عِنْدَ غَيْرِ الْمُفْضِلِ، وَلَمْ يُصِبْ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، وَإِنَّ اللهَ ليُبْغِضُ كُلَّ جَمَّاعٍ لِلْمَالِ، مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ، مُسْتَكْبِرٍ، وَيُبْغِضُ كُلَّ حَبْرٍ سَمِينٍ»

Ka'ab berkata: Barangsiapa yang merendah kepada orang yang memiliki kenikmatan dunia dan harta maka agamanya juga akan merendah, dan mencari kemuliaan pada orang yang tidak mulia, dan ia tidak akan mendapatkan sesuatu dari dunia ini kecuali apa yang sudah ditakdirkan Allah untuknya, dan sesungguhnya Allah membenci semua orang yang rakus mengumpulkan harta, tidak mau melakukan kebaikan, sombong, dan membenci semua pendeta yang gemuk.

Dalam sanadnya ada rawy yang bernama Yazid bin Qaudzar Al-Masry; Ibnu Hibban mengagapnya tsiqah (haditsnya sahih), sedangkan Imam Bukhari (256H) dalam kitabnya At-Tarikh Al-Kabiir, Ibnu Abi Hatim (327H) dalam kitabnya Al-Jarh Wa At-Ta'diilhanya menyebutnya tanpa menghukumi ia lemah atau tidak.

Dalam sahih Bukhari dan Muslim (261H), dari 'Imran bin Hushain radhiyallahu 'anhu; Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:


«خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ»
"Yang paling baik dari kalian adalah orang yang hidup di masaku, kemudian masa setelahnya, kemudian seetelahnya. Sesungguhnya pada masa yang akan datang ada kaum yang suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya, mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiaannya, bernazar tapi tidak melaksanakannya, dan nampak pada mereka ke-gemukan".

Dalam riwayat sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu; Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:


«ثُمَّ يَخْلُفُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ، يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا»
"Kemudian datang kaum yang suka menggemukkan badan, mereka bersaksi sebelum diminta bersaksi."

Imam Qurthubi (671H) rahimahullah berkata: Hadits ini adalah celaan bagi orang gemuk, karena gemuk yang disengaja disebabkan karena banyak makan, minum, santai, foya-foya, selalu tenang, dan terlalu mengikuti hawa nafsu. Ia adalah hamba bagi dirinya sendiri dan bukan hamda bagi Tuhannya, orang yang hidupnya seperti ini pasti akan terjerumus kepada yang haram, dan semua daging yang tumbuh dibadannya dari yang haram maka neraka adalah tempat yang tepat yang layak baginya. Allah -subhanahu wa ta'aalaa- telah mencela orang kafir karena banyak makan, dalam firman-Nya:


{وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ} [محمد: 12]
"Dan orang-orang kafir bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang. dan Jahannam adalah tempat tinggal mereka". [Muhammad:12]

Maka jika seorang mukmin meniru mereka dan menikmati kenikmatan dunia setiap saat, lantas dimana hakikat keimanan dan pelaksanaan Islam pada dirinya? Barangsiapa yang banyak makan dan minum, maka ia akan semakin rakus dan tamak, bertambah malas dan banyak tidur di malam hari. Siang harinya dipakai untuk makan dan minum, sedangkan malamnya hanya untuk tidur. [Jami' li Ahkam Al-Qur'an 13/394]

Dalam hadits lain dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:


" إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ العَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَقَالَ: اقْرَءُوا {فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا} [ الكهف : 105 ] " .


Sesungguhnya akan didatangkan seseorang yang sangat gemuk pada hari kiamat, akan tetapi timbangannya disisi Allah tidak seberat sayap lalat. Bacalah firman Allah: "Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat". [Sahih Bukhari dan Muslim]
Imam An-Nawawi (676H) rahimahullah mengatakan: Hadits ini adalah celaan bagi orang yang gemuk. [Syarah sahih Muslim 17/129]

Ja'dah Al-Jusyamy radhiyallahu 'anhu berkata: Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menunjuk perut seorang yang gemuk dan berkata:


 " لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا، كَانَ خَيْرًا لَكَ "
"Seandainya ini bukan di sini, pasti akan lebih baik". [Mustadrak Al-Hakim: Sanadnya bagus]

Imam Syafi'iy (204H) rahimahullah berkata: Sama sekali tidak akan beruntung orang yang gemuk, kecuali Muhammad bin Hasan Asy-Syaibany (189H). Imam Syafi'iy ditanya: Kenapa demikian? Beliau menjawab: Karena seorang yang berakal tidak lepas dari dua hal; sibuk memikirkan urusan akhiratnya atau urusan dunianya, sedangkan kegemukan tidak terjadi jika banyak pikiran. Jika seseorang tidak memikirkan akhiratnya atau dunianya berarti ia sama saja dengan hewan.

Kemudian Imam Syafi'iy menceritakan kisah seorang raja yang sangat gemuk sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Sang raja mengumpulkan para dokter dan berkata: "Carilah cara untuk mengurangi berat badanku". Akan tetapi tidak seorang dokterpun yang bisa memberi solusi.

Kemudian sang raja mendengar tentang seorang yang pandai, beradab, bisa mengobati, dan meramal. Lalu sang raja mengutus seseorang kepadanya meminta pengobatan dan akan diberi kekayaan.

Orang pintar berkata: "Semoga Allah menyembuhkan sang raja, saya adalah seorang dokter dan peramal, maka berilah saya kesempatan malam ini untuk melihat nasib yang mulia, dan obat apapun yang sesuai dengan ramalan nasib yang mulia maka akan aku berikan".

Keesokan harinya, orang pintar berkata: "Wahai sang raja, beri aku perlindungan!".

Raja menjawab: "Jangan takut, kamu akan aman".

Orang pintar berkata: "Aku telah melihat ramalan yang mulia dan menunjukkan bahwa umur yang mulia hanya tinggal satu bulan. Maka terserah yang mulia, apakah masih mau aku obati atau tidak. Dan kalau yang mulia tidak percaya, maka tahanlah aku disini. Jika perkataanku benar, maka bebaskan aku. Dan jika tidak, maka hukumlah aku".

Lalu sang raja menahannya, kemudian pergi menyendiri jauh dari rakyatnya. Perasaan risau terus menghantuinya, ia terus menunduk tidak pernah mengangkat kepala, menghitung hari demi hari sisa hidupnya. Makin bertambah hari berlalu, makin bertambah pula rasa cemasnya. Sampai akhirnya ia menjadi kurus, setelah berlalu 28 hari.
Kemudian sang raja memanggil orang pintar tersebut dan berkata: "Bagaimana menurutmu?"

Orang pintar berkata: "Semoga Allah memuliakan sang raja, saya lebih hina dihadapan Allah untuk mengetahui yang gaib. Dami Allah umur saya pun tidak aku ketahui, lalu bagaimana mungkin aku mengetahui umur yang mulia? Aku sama sekali tidak punya obat kegemukan kecuali rasa khawatir dan cemas, dan aku tidak bisa membuat yang mulia merasa cemas kecuali dengan cara ini.

Akhirnya tubuh sang raja tidak gemuk lagi, dan orang pintar tersebut diberi hadiah yang baik.

Wallahu a'lam !

Friday, December 19, 2014

Jenis Penyakit Pokok Kelapa Sawit Dan Cara Rawatan Pencegahan

Sumber: http://greenfoliar.blogspot.com/
Pengurusan penyakit tanaman sawit merupakan aspek penting untuk menambah kuantiti dan kualiti hasil yang akan dikeluarkan. Bagi industri sawit, beberapa penyakit telah dikenalpasti boleh menjejaskan industri pengeluaran minyak sawit. Penyakit-penyakit tersebut adalah disebabkan oleh beberapa faktor seperti genetik dan kulat.
Penyakit Jembala (Crown Diseases)
Penyakit ini mudah dikesan apabila terdapat pelepah dan daun menjadi patah di bahagian tengah mengakibatkannya berbau busuk. Antara faktor penyebab berlakunya penyakit Crown Diseases ini adalah pokok yang baru berkembang mengalami tekanan atau stress, menerima kurang nutrisi dan genetic. Pada peringkat akhir serangan, pelepah dan pucuk yang patah akan berbentuk mahkota (crown)
 
Penyakit reput pucuk (rut bot- spear Rot)
Penyakit ini dapat dikesan apabila bahagian pangkal pucuk muda menjadi perang. Pucuk yang mati senang dicabut dan jika umbut tidak terjejas kemungkinan pokok akan mengeluarkan pucuk baru. Pokok yang diserang penyakit ini akan mengeluarkan bau busuk (putrid odour) dan mempunyai kaitan dengan serangan bacteria. Dalam jangka masa 12-24 bulan, pokok yang terkena serangan penyakit ini akan mengeluarkan berat buah yang semakin berkurangan termasuk kualiti pengeluaran minyak oleh tandan terbabit. Pokok yang mengalami serangan yang serius akan mati.
Reput batang bahagian atas (Upper Stem Rot)
Pokok yang diserang akan terdapat tompok-tompok kuning (chlorisis) pada daun. Ibu kulat (sporophores) biasanya tumbuh seperti kulit keras berwarna perang kekelabuan berukur 8sm - 10sm.
Reput Tandan Buah (Marasmius)
Tanda-tanda penyakit mudah dikesan apabila tandan buah reput diliputi bebenang putih (mycelium). Apabila keseluruhan tandan buah diserang, cendawan-cendawan akan kelihatan. Cendawan – cendawan ini selalunya berwarna putih dan berubah menjadi merah samar pada musim kering atau kemarau.
Penyakit reput pangkal batang (Basal stem Rot)
Agen penyebab; Ganoderma boninense. Penyakit ini telah dikenalpasti boleh menjejaskan Industri pengeluaran minyak sawit. Mengikut laporan, dibahagian tepi pantai pokok yang berumur 13 tahun ke atas, sebanyak 80% akan diserang penyakit BSR.
Di bahagian pedalaman pula, pokok yang berumur 13 tahun keatas menunjukkan 30% berpotensi diserang oleh penyakit BSR.
Penyakit ini menyebabkan pucuk tidak berkembang atau tidak terbuka dan akhirnya menjadi perang dan mati. Serangan bermula dari pelepah tua. Pelepah yang mati menjadi terkulai, membentuk seperti penutup di sekeliling batang. Apabila pangkal batang reput, semua pelepah akan mati. Pada peringkat awal, ibu kulat menjadi putih dan berubah-ubah menjadi perang berkilat pada bahagian atas. Penyakit BSR juga merupakan sejenis penyakit yang mudah berjangkit dan bersifat parasit pada akar dan pohon.
 
Pada asasnya penyakit BSR disebar oleh Spora cendawan dengan beberapa cara ;
 1. Pembiakan 'Berseks' dan 'Tanpa seks' .
 2. Disebar oleh tanah dan akar.
 3. Disebar oleh air dan udara.
 4. Disebar oleh serangga.
 5. Disebarkan oleh pekerja.
 6. Pekebun yang kurang pengetahuan BSR.
 
Miselium boleh merembeskan pelbagai jenis enzim yang boleh menguraikan serat kayu pokok kelapa sawit dan menyerap menjadi pemakanan, pada masa yang sama ia akan mereput pokok kelapa sawit. Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan penyakit BSR
 1. Persekitaran yang lembap.
 2. Tanah yang berasid.
 3. Pokok yang berumur.
 4. Baja yang berlebihan dan tidak seimbang.
 5. Disebar oleh tanaman lain yang telah dijangkit oleh penyakit BSR seperti pokok kelapa dan getah.
 6. Tanam semula di atas kawasan yang belum dibersihkan dengan teliti yang menghadapi BSR sebelum ini.
 7. Menggunakan baja organik 'mentah' atau yang tercampur abuk kayu yang mengandungi spora seperti tahi ayam.
 8. Penggunaan racun rumpai menyebabkan reput akar.
Jangka panjang dan penggunaan baja kimia yang berlebihan menjadi punca keasidan tanah, strain mikrob tanah akan berkurangan atau apabila kehilangan keseimbangan ekologi,imunisasi pokok akan menjadi lemah dan mudah dijangkit penyakit BSR. 
 
Kaedah pencegahan & Pengawalan Penyakit Sawit
 
Penyakit Jembala (Crown Disease)
 
Untuk mengelakkan merebaknya penyakit ini, bahagian yang dijangkiti hendaklah dipotong dan diikuti dengan semburan 0.1% Thiabendazol.
 
Reput pucuk (But Rot – Spear Rot)
 
Pengawalan yang dilakukan adalah dengan mencabut pucuk-pucuk yang mati dan sembur bahagian tersebut dengan campuran racun kulai atau racun bacteria seperti Thiram dan Streptomycin. Selain itu, untuk merawat penyakit ini dari menjadi lebih serius, baja yang digunakan hendaklah mengandungi asid phosphoric, potassium hydroxide dan potassium citrate samada melalui suntikan ke batang pokok atau melalui serapan akar. Baja Green Drops mengandungi 8.28% Potassium, 3.07% Phosphorus dan 6.10% Nitrogen dan ia mencukupi untuk mencegah serta mengurangkan penyakit Reput Pucuk.
 
Reput Batang Bahagian Atas (Upper Stem Rot)
 
Penyakit ini boleh dikawal dengan memotong bahagian yang diserang dan sapu cat pelindung pada bahagian tersebut. Pokok yang mati hendaklah dimusnahkan dengan cara membakar.
 
Reput Tandan Buah (Marasmius)
 
Penyakit reput tandan buah boleh dikawal dengan cara memusnahkan semua tandan yang diserang. Jika hanya sebahagian sahaja yang diserang, semburan racun kulat adalah disyorkan. Langkah pencegahan boleh dilakukan dengan cara membuang semua tandan buah muda supaya kulat tidak merebak dan menjadikan tandan-tandan berkenaan busuk.
 
Reput Pangkal Batang (Basal Stem Rot)
 
Penyakit ini belum ada satu kawalan yang baik. Bagaimanapun penyakit seumpama ini dapat dielak dengan menjaga kebersihan ladang dengan baik. Pokok yang kena serangan perlu dimusnahkan.
 
Cara rawatan penyakit cendawan:
 
Pulihkan tanah dahulu. Baja Green Drops mampu memulih dan meningkatkan tahap PH dalam tanah. Baja Green Drops juga mampu mengurangkan fungal, pathogen, nematode dan lain-lain penyakit dalam tanah. Ini sekaligus akan membunuh bakteria cendawan.
 
Ingat, perlu sihatkan dahulu tanah sebelum membuat sebarang rawatan terhadap ganoderma. Dengan penggunaan baja Green Drops, tanah akan kembali kepada neutral dan persekitaran yang sihat ini akan membantu pertumbuhan kelapa sawit. Baja Green Drops mengandungi semua unsur yang diperlukan oleh tumbuhan seperti Aluminium, Boron, Calcium, Carbon, Copper. Iron, Magnesium, Manganese, Molybdenum, Nitrogen, Oxygen dan banyak lagi.

Kursus Rekabentuk di Majlis Rekabentuk Malaysia 

Tuesday, December 16, 2014

Kurikulum Masa Hadapan

Kurikulum adalah pusat intelektual persekolahan dan sistem mesej utamanya. Ia menghubungkan bersama-sama pengetahuan dan kemahiran akademik serta vokasional dengan identiti peribadi dan budaya masyarakat awam. Ia menyatakan apa yang perlu dikaji dan kaedah siasatan untuk mengkajinya. Pada asasnya kurikulum yang menentukan kandungan mata pelajaran tertentu. Lebih penting lagi, ia menggambarkan nilai-nilai dan matlamat yang digunakan untuk mewajarkan jumlah program dalam sesuatu institusi pendidikan dan semua proses pendidikan serta pembelajaran yang berjalan dengan di dalamnya.
 
Melihat lebih dari segi politik, kurikulum yang terdiri daripada amalan-amalan yang membawa maksud khusus dan kepentingan dalam masyarakat. Kurikulum ini bertindak, maka, sebagai saluran kuasa-kuasa lain dan konflik dalam masyarakat. Ia diserap dalam perbahasan kompleks sosial, budaya, politik, dan ekonomi dan konflik mengenai siapa yang boleh "memilih" untuk dimasukkan apa yang diambil kira sebagai "pengetahuan rasmi." Di sesetengah negara, kurikulum sekolah yang dinyatakan di peringkat kebangsaan, sebagai negara kurikulum. Ia mengenakan kesan yang kuat ke atas pelajar, penstrukturan cara di mana mereka memahami dunia mereka hadapi, menggalakkan norma tingkah laku yang boleh diterima dalam masyarakat, dan berfungsi untuk menghasilkan semula struktur politik, sosial, dan kelas.
 
Mana-mana usaha untuk mengubah kurikulum, pusat persekolahan, boleh menghantar gelombang kejutan seismik melalui sekolah-sekolah dan seterusnya ke dalam masyarakat itu sendiri. Kebanyakan perubahan kurikulum berikut formula mudah ini:
 1. Satu wawasan pilihan masyarakat dikenalpasti.
 2. Syarat-syarat untuk kewujudan satu masyarakat yang kemudiannya dikenalpasti.
 3. Peranan sistem pendidikan dan kandungan dan bentuk bahawa kurikulum yang perlu diambil untuk mencapai matlamat ini adalah sosial diperjelaskan.
 4. Penyerahan cara untuk mereka hujung kemudiannya digubal, mengakibatkan perubahan kepada bentuk dan perubahan kepada masyarakat kurikulum yang sedia ada.
Formula ini menyokong proses di mana kebanyakan perubahan kurikulum adalah alasan keluar, dirancang, dan dilaksanakan. Perubahan kurikulum, oleh itu, adalah satu tindakan politik, didorong oleh tafsiran tertentu tujuan pendidikan, aspirasi untuk masa depan, dan idea-idea tentang jenis orang bahawa masyarakat yang menjangka untuk keluar dari sekolah. Perubahan kurikulum berlaku apabila tercetus krisis pendidikan dimana, status quo pendidikan diserang untuk membawa yang berbeza, seolah-olah masa depan yang lebih baik. Kurikulum, kemudian, merupakan perwakilan tertentu realiti dan merupakan satu set mesej tentang masa depan. Ia mewakili apa yang diambil kira sebagai "pengetahuan rasmi."
 
Sumber: Ben Williamson, 2013: The Future of the Curriculum

Penilaian kurikulum

Apakah penilaian? Penilaian adalah proses pengumpulan data satu program untuk menentukan nilai atau nilai dengan tujuan untuk memutuskan sama ada untuk menerima, menolak, atau menyemak semula program itu. Program dinilai untuk menjawab soalan dan kebimbangan pelbagai pihak. Orang ramai ingin tahu sama ada kurikulum yang dilaksanakan telah mencapai matlamat dan objektifnya; guru ingin tahu sama ada apa yang mereka lakukan di dalam kelas yang cekap; dan pemaju atau perancang ingin tahu bagaimana untuk meningkatkan produk kurikulum.
 
McNeil (1977) menyatakan bahawa "penilaian kurikulum adalah satu percubaan untuk membuang cahaya di dua soalan: Adakah dirancang peluang pembelajaran, program, kursus dan aktiviti seperti yang dibangunkan dan dianjurkan keputusan sebenarnya menghasilkan dikehendaki? Bagaimanakah persembahan kurikulum terbaik diperbaiki? "(P.134).
 
Ornstein dan Hunkins (1998) mentakrifkan penilaian kurikulum sebagai "satu proses atau kelompok proses yang orang mempamerkan prestasi menggalakkan untuk mengumpul data yang akan membolehkan mereka untuk membuat keputusan sama ada untuk menerima, menukar, atau menghapuskan something- kurikulum secara umum atau buku teks pendidikan khususnya "(p.320).
 
Worthen dan Sanders (1987) mentakrifkan penilaian kurikulum sebagai "penentuan rasmi kualiti, keberkesanan, atau nilai sesuatu program, produk, projek, proses, objektif, atau kurikulum" (p.22-23).
 
Gay (1985) berpendapat bahawa tujuan penilaian kurikulum adalah untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan; untuk meningkatkan proses pembangunan kurikulum; untuk menentukan keberkesanan kurikulum dan pulangan kewangan diperuntukkan.
 
Oliva (1988) ditakrifkan penilaian kurikulum sebagai proses menggariskan, mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Alternatif keputusan utama untuk mempertimbangkan berdasarkan penilaian keputusan adalah: untuk mengekalkan kurikulum adalah; untuk mengubah suai kurikulum; atau untuk menghapuskan kurikulum. 
 
Penilaian adalah suatu siasatan berdisiplin untuk menentukan nilai sesuatu. 'Perkara yang' boleh termasuk program, prosedur atau objek. Secara amnya, penyelidikan dan penilaian adalah berbeza walaupun sama alat pengumpulan data boleh digunakan. Tiga dimensi di mana mereka mungkin berbeza ialah:
 • Pertama, penilaian tidak perlu mempunyai sebagai matlamatnya penjanaan pengetahuan. Penilaian digunakan semasa penyelidikan cenderung untuk menjadi asas
 • Kedua, penilaian mungkin, menghasilkan maklumat yang digunakan untuk membuat keputusan atau membentuk asas polisi. Penilaian menghasilkan maklumat yang mempunyai kegunaan serta-merta manakala penyelidikan tidak perlu.
 • Ketiga, penilaian adalah suatu penghakiman bernilai. Hasil penilaian dalam pertimbangan nilai manakala penyelidikan tidak perlu dan ada yang akan berkata tidak sepatutnya.

PENDAWAIAN SESALUR LOGAM SATU FASA

Dalam sistem pendawaian sesalur logam, kabel dimuatkan ke dalam sesalur logam tersebut. Dalam sistem palang bas sesalur logam memanjat, sesalur logam diisikan dengan palang bas. Biasanya, sistem pendawaian sesalur logam ini tidak boleh bersendirian tetapi perlu dibantu oleh sistem – sistem pendawaian yang lain bersama – samanya untuk membekalkan arus ke beban yang diperlukan, kecuali jika sistem ini dipasang di tempat yang sesuai dengan kedudukan beban.

Sistem pendawaian sesalur logam boleh digunakan pada sebarang kedudukan yang sesuai seperti sesalur logam atas, menegak, mengufuk dan sebagainya. Terdapat juga sesalur logam yang dibuat khas untuk pemasangan di bucu dinding dan sesalur logam yang demikian dinamakan sesalur logam bucu dinding. Sistem sesalur logam ini dapat menampung kabel yang banyak di sesuatu pemasangan yang besar. Di samping itu sistem ini juga dapat memberikan perlindungan mekanikal yang baik
 
 Sistem Pendawaian Sesalur Logam

Sistem pendawaian ini biasa digunakan apabila saiz kabel yang hendak dibawanya melebihi 10 mm² dan bilangannya banyak.
Oleh sebab sukar membengkokkannya, perancangan yang teliti perlu dibuat agar perjalanan pemasangan sesalur logam itu berada pada jalan yang selurus–lurusnya. Beberapa alat tambah pemasangan sesalur hendaklah disediakan bagi memudahkan kerja–kerja pemasangan, antaranya termasuklah offset, selekoh bengkokkan sudut tepat, cabang tee dan sebagainya. Dengan adanya alat tambah ini kerja pemasangan akan menjadi lebih mudah.
Pada masa ini sistem sesalur logam atas amat popular digunakan di bangunan bengkel, makmal atau kilang kerana mudah membuat pindaan pendawaian ke peralatan dan kelengkapan. Jarak penyokong kabel sesalur logam hendaklah mematuhi Jadual di bawah.
 
 Ruang di antara penyokong untuk sesalur logam kabel

Saiz biasa sesalur logam ini ialah di antara 38 X 38 mm hingga ke 300 X 150 mm. Panjangnya pula ialah di antara 2 meter hingga 4 meter.
 
Ciri-ciri Pemilihan Sistem Pendawaian Sesalur logam
 • Bekalan voltan satu fasa dan tiga fasa
 • Bangunan besar dan bertingkat
 • Memerlukan pemasangan kabel yang banyak
 • Memerlukan penambahan litar pada masa akan datang
 • Memerlukan perlindungan mekanikal yang lebih
 • Memerlukan keselamatan ke atas kabel
Kaedah Pemasangan Sesalur logam
 
Sesalur logam dibahagikan kepada bahagian kotak saluran dan penutup.
 • Sistem pemasangan dibuat dengan memasang terlebih dahulu bahagian kotak penyaluran di permukaan dinding atau gantungan mengikut penghalaan pendawaian.
 • Setelah kotak penyaluran siap dipasang, barulah kerja – kerja meletakkan kabel ke dalamnya dilakukan.
 • Apabila kabel telah siap diletakkan dan segala ikatan serta tamatan punca dilakukan, kemudiannya barulah penutup dipasangkan.
 • Semua jenis kabel boleh digunakan untuk pemasangan ini.
 • Peraturan elektrik telah menetapkan faktor ruang sebanyak 45 %.
 • Memilih saiz nominal sesalur logam supaya tidak melebihi had pemasangan boleh dirujuk kepada jadual faktor sesalur logam dan faktor kabel.
 • Apabila penyaluran pada ruang sisi, kabel – kabel hendaklah diikat bagi mengelakkan daripada terkeluar ketika penutup sesalur dibuka.
 • Pemasangan sesalur secara menegak, ikatan hendaklah dibuat pada setiap penyangga kabel bagi mengelakkan berat kabel memusat pada satu tempat sahaja.
 • Dengan sistem penyaluran, kabel – kabel disusun dengan kemas


Faktor Kabel bagi Sesalur Logam

 Faktor untuk Sesalur Logam
 
Kebaikan Sistem Pemasangan Sesalur logam.
 • Dapat menampung kabel yang banyak dan besar.
 • Tambahan, perubahan dan pertukaran litar mudah dilakukan.
 • Kerja pemasangannya cepat.
 • Perlindungan mekanikalnya baik.
 • Tidak mudah dirosakkan oleh perubahan cuaca dan suhu.
 • Pemeriksaan sesuatu litar mudah dilakukan iaitu dengan membuka penutupnya.
Keburukan Sistem Pemasangan Sesalur logam.
 • Memerlukan perbelanjaan yang lebih untuk membelinya.
 • Ramai pekerja mahir diperlukan.
 • Mudah dimasuki habuk dan kotoran.
 • Sukar dibawa dan dipasang.
 • Kelihatan tidak kemas.
 • Memerlukan rancangan laluan dengan teliti.
 • Untuk perjalanan pendawaian yang searah sahaja iaitu tidak berliku – liku.
Sistem sesalur logam ini biasanya digunakan pada pemasangan dalam bangunan – bangunan yang besar seperti kilang, sekolah, bengkel, pejabat dan tempat yang melibatkan banyak kabel litar akhir dan banyak kerosakkan mekanikal.

Sistem pendawaian sesalur logam ini boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu :
 • Sistem palang bas sesalur logam atas
 • Sistem palang bas sesalur logam memanjat
 • Sistem sesalur logam bucu dinding
Peraturan elektrik / peraturan IEE dalam sistem pendawaian sesalur logam.
 1. Logam salur atau bahan penebat dan sesalur logam hendaklah dipasang dengan kemas dan jika terdapat kemungkinan kerosakan mekanikal , perlindungan secukupnya perlu dibuat
 2. Pembinaan sesalur logam hendaklah daripada logam atau bahan yang tidak boleh terbakar yang mengandungi unsur-unsur penebat.
 3. Kabel A.U yang diletakkan ke dalam sesalur logam keluli atau sesalur logam hendaklah dikumpulkan mengikut fasa bersama-sama dawai neutral jika ada, di dalam satu sesalur logam atau sesalur logam yang sama.
 4. Dari pangkal hingga ke hujung sesalur logam hendaklah bebas daripada menyerapi air atau mestilah dilindungi daripada kemasukan air. Semua penutup hendaklah dikemaskan selepas pendawaian dibuat .
 5. Semua punca kabel yang dikeluarkan daripada sistem sesalur logam, setiap sambungan dalam sistem ini dan setiap sambungan antara sistem dengan salur konduit, hendaklah dibuat dengan kemas dan kuat supaya kabel tidak tercalar semasa ia ditarik nanti .
 6. Setiap sudut pada logam sesalur tertutup atau bahan penebat hendaklah mempunyai jejari dalam mengikut peraturan hendaklah tidak kurang daripada 2.5 x paksi kecil bagi trungking segiempat . Setiap selekoh dalam saluran konkrit ( sama ada dibuat dengan menggunakan saluran atau di tempat yang asal selepas konkrit dibuat) hendaklah mempunyai jejari dalam yang ukurannya tidak kurang daripada 4 x diameter salur yang telah siap .
 7. Salur hendaklah di letakkan di dalam konkrit dalam keadaan baik sebelum ditutup dengan bahan konkrit di tempat penarikan kabel. Ketebalan jejari di sekeliling salur yang sudah siap hendaklah tidak melebihi 15 mm pada setiap punca. Pada salur, yang diperbuat daripada konkrit , kabel bertebatkan getah , beranyam atau kabel sebatian atau yang mempunyai salutan p.v.k. yang tidak boleh dimasukkan ke dalam salur ini .jika kabel p.v.k. berperisai digunakan untuk salur jenis ini, di tempat yang berkemungkinan berlakunya lembapan, kabel itu hendaklah mempunyai lapisan luar yang bertebatkan p.v.k.
 8. Jumlah kabel yang boleh dimasukkan dalam salur hendaklah mempunyai ruang kelegaan bagi memudahkan kabel ditarik dan menggelakkan kerosakkan kabel . faktor ruang bagi sesalur logam hendaklah tidak melebihi 35% . Ini hanya dipakai jika lebih bilangan kabelnya perlu dikurangkan Pengecualian untuk larian yang pendek dan lurus seperti kotak agihan, faktor ruang bolehlah ditingkatkan.
 9. Jumlah kabel yang boleh dimasukkan ke dalam sesalur logam hendaklah mempunyai faktor ruang yang tidak melebihi 45%
 Faktor Ruang untuk Pendawaian Sesalur Logam

Monday, December 15, 2014

Memangkas Pelepah Kelapa sawit


 
Pemangkasan bertujuan memudahkan kerja merumput dan membaja terutama semasa pokok masih muda, menyegerakan kerja penuaian dan memudahkan kerja memungut buah lerai . Pemangkasan boleh dibahagikan kepada empat keadaan:

Pemangkasan pelepah pokok muda: Pemangkasan hendaklah dilakukan enam bulan sebelum menuai. Biasanya dilakukan serentak semasa kerja mengkasi. Pelepah bawah sekali hendaklah dipotong setelah jambak bunga dikasi dan tinggalkan dua pelepah di bawah tandan.
 
Pemangkasan biasa semasa menuai: Pelepah hendaklah dipotong untuk memotong tandan masak. Ini mesti dilakukan pada setiap pusingan menuai.
 
Pemangkasan Tahunan: Pemangkasan biasanya dilakukan sekali setahun di mana pelepah yang telah tua dan kering yang tertinggal dalam mana-mana pusingan menuai dipotong dan dilonggokkan di tengah barisan. Peringkat ini tidak melibatkan semua pokok.
 
Pemangkasan Pelepah Pokok Matang: Pokok yang telah berumur lebih 10 tahun, pemangkasan hendaklah dibuat dengan meninggalkan satu pelepah di bawah tandan.

Google+ Followers