Sunday, February 28, 2010

Coaching and Mentoring

Pengenalan
 • Proses yang membolehkan seseorang individu atau kumpulan untuk mencapai potensi yang sepenuhnya.
 • Kedua-duanya berkongsi banyak persamaan yang menjadikan ia boleh diterima untuk dijadikan garis panduan kepada perkara biasa yang dilakukan oleh coaches and mentors samaada secara formal iaitu berbayar (professional) atau tidak formal iaitu tidak berbayar (philanthropic).
 • Tinjauan terhadap keperluan, motivasi, keinginan, kemahiran dan proses untuk membantu seseorang individu untuk berubah secara berterusan dapat dilakukan dengan mudah.
 • Teknik menyoal digunakan untuk memudahkan pelatih melihat sendiri proses bagi mengenalpasti jalan penyelesaian dan tindakan daripada mengambil pendekatan secara arahan sepenuhnya.
 • Beri sokongan kepada pelatih dalam merangka matlamat sebenar dan cara menilai keberkesanan ke arah mencapai matlamat tersebut.
 • Perhati, dengar dan berikan soalan kepada pelatih bagi memahami situasi pelatih.
 • Penggunaan alat dan teknik yang kreatif meliputi latihan satu kepada satu (one-to-one training) , pemudahcaraan, kaunseling dan rangkaian hubungan.
 • Komitmen untuk bertindak dan membangunkan perkembangan kendiri dan perubahan perlukan galakan.
 • Coach sepanjang masa memberikan sokongan berdasarkan pandangan, cara hidup dan harapan tetapi tidak menilai berdasarkan persepsi yang negatif.
 • Memastikan pelatih membangunkan kompetensi kendiri dan bukannya penggantungan yang tidak sihat (Coaching and mentoring)
 • Menilai hasil proses menggunakan alat pengukuran yang sesuai bagi memastikan pelatih mendapat matlamat kendiri.
 • Menggalakkan pelatih untuk terus meningkatkan keupayaan kendiri dan membina kesepakatan di mana perlu supaya matlamat tercapai.
 • Berkerja dalam lingkungan keupayaan kendiri.
 • Memiliki kelayakan pengalaman di dalam bidang yang diperlukan oleh pelatih.
 • Bina hubungan baik untuk memastilan pelatih mendapat perkhidmatan dan program yang sepatutnya.
Perbezaan antara coaching dan mentoring

Kita boleh melihat perbezaannya melalui pengertian, di mana mentoring adalah satu bentuk pertolongan/bantuan secara formal (kelas) atau tidak formal (role model) oleh seorang individu atau individu lain. Pertolongan yang dimaksudkan ialah dalam menghasilkan pemindahan maklumat , pengetahuan, kerja dan cara kerja yang bermakna apabila perubahan sikap atau tingkahlaku. Pendekatan kurang formal berbanding coaching. Fokusnya lebih kepada memberi bantuan di dalam memperkembangkan kerjaya, diri serta kematangan dalam membuat sebarang keputusan

Coaching dalam erti kata lain merupakan satu proses yang membolehkan pembelajaran dan perkembangan berlaku dan akhirnya peranan dipertingkatkan. Ianya memerlukan pengetahuan dan kesefahaman terhadap proses yang seiring dengan pelbagai kemahiran dan teknik yang bersesuaian. Coaching lebih kepada kerja berfokus dan penghasilan mutu kerja yang tinggi.

Coach yang baik akan mendorong individu yang dilatihnya untuk berfikir tentang mencari pendekatan sesuai terhadap program atau tanggungjawab, apa yang dipelajari atau akan dipelajari dan mengaplikasikan ilmu yang diperolehi dengan peranan dalam profesion tertentu.

Business coaching and mentoring

Coaching dan mentoring boleh memperkenalkan teknologi, peralatan, produk serta perkhidmatan baru. Ianya dapat mempermudahkan perubahan yang ingin dilaksanakan dalam halatuju organisasi dan melatih staf dengan kemahiran yang diperlukan dalam sesuatu jawatan atau peranan baru.

Program coaching dan mentoring akan meningkatkan individu atau kumpulan mencapai tahap kompeten yang optimum. Keupayaan / potensi kerja seseorang lebih terserlah dan dapat diaplikasikan dalam apa jua keadaan. Coaching dan mentoring biasanya akan dilakukan secara profesional atau tidak profesional dan secara formal atau tidak formal.

Ianya juga akan menambahkan kecenderungan seseorang individu mengenalpasti masalah atau kekangan yang wujud di tempat kerja sekaligus akan menghasilkan quality improvement secara berterusan. Coaching dan mentoring dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari serta merta dalam situasi sebenar dengan menghubungkait secara terus tugasan yang diberi dalam pembelajaran dengan aktiviti sebenar. Individu juga berpeluang menggunakan masa dan sumber yang diperuntukkan dengan lebih efisyen.

EXECUTIVE COACHING & MENTORING (COACHING DAN MENTORING EKSEKUTIF)

Executive coaching lebih menumpukan kepada sikap perlakuan, pengurusan individu, strategi, kehendak nilai-nilai organisasi, tugasan dan matlamat utama. Proses ini boleh berubah mengikut keadaan semasa, juga mengikut individu. Executive coaching hendaklah dilaksanakan menggunakan had masa yang ditentukan (time frame) secara kumpulan atau individu.

Executive coaching yang dijalankan secara kumpulan dapat menghindarkan konflik dan dapat menjalinkan hubungan kerjasama yang baik dan seterusnya dapat melahirkan team building.


 Kunci utama executive coaching adalah :
 • mempunyai jejak rekod (track record) secara professional dan peranan secara eksekutif.
 • bekerja secara eksklusif dengan high flyers atau dengan mereka yang mempunyai keupayaan high-flyer.
 • bekerja mengikut struktur organisasi dan tanpa mengira kedudukan dan pangkat.
 • memberikan / menawarkan perkhidmatan dengan penuh kerahsiaan.
 • bekerja secara ‘kapten sebuah industri’ dan sebagai ketua yang bertanggungjawab.  
PERFORMANCE COACHING & MENTORING (PENCAPAIAN COACHING & MENTORING)

Performance coaching sebenarnya merupakan satu perkhidmatan yang menghairahkan dan inovatif. Ia dapat menjiwai kesan secara fizikal dan mental. Ia juga boleh dilaksanakan secara setting, keinginan tahu, reputasi mental, penglihatan, ketegasan kreativiti, penumpuan, dan keyakinan diri. Performance coaching boleh meningkatkan kesedaran diri dan pengetahuan.

Sebagai penjawat awam, seseorang sama ada golongan eksekutif atau pengurus seharusnya dapat mengimbangkan cara kehidupan diri dengan tidak mencampuradukkan masalah di rumah dengan masalah di tempat kerja. Cara ini pasti dapat menghasilkan keberkesanan dan produktiviti yang tinggi dalam melaksanakan tugas.

Performance coaching pasti dapat ditingkatkan melalui teori underpinning dan juga pendekatan kaedah pengurusan yang cekap.

SKILLS AUDITS

Satu kaedah bagaimana kita hendak mengetahui kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada pada diri sesaorang dengan memasukan pengetahuan dan kemahiran itu ke dalam kategori tertentu dengan tepat bagi memudahkan kita membuat perancangan tentang bentuk latihan yang diperlukan.

Skill Audits dapat menentukan keberkesanan latihan sebelumnya,bagaimana dan di mana latihan ini dapat diadakan di masa hadapan dan aras kemahiran dan pengetahuan individu,kumpulan atau organisasi.

Beberapa kaedah yang dicadangkan untuk menentukan Skill Audits:

1. Pemantauan (Observasion)
2. Soal Jawab.(Questionaire)
3. Latihan Reflektif
4. Temuduga (Interview)
5. Penilaian menerusi bentuk penulisan dan amali.
6. Performance dan performance reviews.

PERSONAL COACHING & MENTORING
 • Berlaku samada secara bersemuka ataupun secara komunikasi elektronik, cth : e mail,dll
 • Coaching dan mentoring memainkan peranan amat penting dalam membantu perubahan secara signifikan terhadap kehidupan seseorang.
 • Coaching menawarkan bantuan dan motivasi persekitaran kepada pelangan untuk menerokai apa yang dikehendaki dalam kehidupan, di samping mencapai aspirasi bagi memenuhi keperluannya.
 • Teknik mendengar pelbagai masalah, berkongsi pengalaman lepas dan kesungguhan untuk mencari jalan penyelesaian akan dapat membantu perkembangan dan pembangunan individu klien semasa sessi coaching
 • Coach berperanan dalam membantu mengekalkan motivasi dan komitmen bagi mencapai sesuatu matlamat yang klien harapkan
 • Personal Coaching lebih menekankan kepada perspektif individu berbanding Business Coaching yang dijalankan di peringkat organisasi secara berkumpulan.
Perbandingan melaksanakan ‘coaching and mentoring dengan kaaedah lain?

Coaching and Mentoring
 1. Memanafaat potensi secara aktif
 2. Mengenal pasti dan membina kemahiran.
 3. Membina aktiviti berdasarkan rekabentuk yang memenuhi keperluan dan gaya pembelajaran klien.
 4. Menghapuskan masalah prestasi yang spesifik.
 5. Dapat memfokus kepada kemahiran diri, sama ada yang tidak dapat ditonjolkan atau kesan daripada latihan berasaskan tradisional.
 6. Menyediakan hubungan dan jaringan bantuan dengan kerjaya atau cita-cita kehidupan masa depan klien.
 7. Dilaksanakan dalam kehidupan sebenar.
 8. Amat berkesan apabila digunakan sebagai alat untuk menyokong latihan inisiatif untuk memastikan kunci kemahiran dapat dipindahkan dalam kehidupan sebenar.
 9. Coaches dan mentor memindahkan kemahiran tinggi kepada klien.
Latihan berbentuk tradisional
 1. Memindahkan keseluruhan kemahiran baru (menukarkan prosedur, sistem baru.
 2. Kebanyakkan program adalah umum dan tidak sesuai dengan keperluan individu.
 3. Secara umumnya penyampaian perlu melengkapkan tahap setiap modul, maka ruang (masa dan tempat) adalah terlalu kecil untuk melaksanakan program (pengetahuan, kemahiran atau kedua-duanya).
 4. Tidak pernah memenuhi keperluan dalam suasana pekerjaan sebenar bagi memastikan perpindahan kemahiran lebih berkesan.5. Lebih sesuai untuk memindahkan pengetahuan dan sebahagian khusus kemahiran berbanding dari membina kualiti peribadi atau kompetensi.
Kaunseling
 1. Membongkar isu dan masalah peribadi melalui perbincangan dalam urutan untuk mengurangkan salah faham atau membina kesedaran diri dengan lebih baik.
 2. Tujuan kaunseling adalah mengetuai terhadap aksi diri klien untuk mencapai objektif mereka.
*Nota: Kebanyakan coaching berhubungkait dengan elemen kaunseling tetapi sesi kaunseling dijalankan oleh pakar kaunseling. Pakar Kaunseling membuat perjanjian dengan dalam isu lebih peribadi daripada keseluruhan dalam konteks coaching.

Konsultan (Rundingan)
 1. Fokus kepada membina latihan, proses dan struktur organisasi.
 2. Peranan umum lebih strategik dan kerapkali digunakan untuk diplomasi dan rekabentuk kasar/luas yang berkisar pertukaran program.
 3. Kekerapan rundingan bergantung kepada nasihat pakar tentang isu khusus dan proses organisasi.
 4. Consultancy kerapkali dibina dalam menyediakan penyelesaian khusus pemasalahan dan keperluan urusan kerja.
 5. Consultancy diperlukan untuk organisasi, berbanding pekerja/klien untuk meningkatkan kemahiran dalam pekerjaan mereka.
Adakah coaching mempunyai maksud yang sama dengan terapi ?
 • Coaching tidak mempunyai maksud yang sama dengan terapi walaupun secara teorinya dari segi pengetahuan sedia ada, model dan tekniknya ada di dalam bidang psikologi dan lain-lain terapi, seperti gestalt dan perlakuan terapi kognitif, yang mempunyai kepenggunaan yang luas dalam kontek organisasi dan peribadi.
 • Perkara penting antara coaching dan terapi ialah coaching tidak memerlukan penyelesaian. Perlu untuk menyelesaikan masalah serius seperti motivasi yang rendah, rasa rendah harga diri ataupun prestasi kerja yang buruk. Coaching dan mentoring adalah lebih menjurus kepada kaedah praktikal untuk merancang dan meletak matlamat dalam waktu yang ditentukan.
 • Coaching dan mentoring biasanya dijalankan di premis yang disediakan dan pelanggan juga sedar dan tahu mereka tak perlu rawatan penyembuhan. Biasanya seseorang yang menjalani coaching dan mentoring akan mencapai matlamatnya walaupun keseluruhan masalah yang ada belum selesai. Jikalau kaedah coaching dan mentoring tidak menyelesaikan masalah yang ada, mungkin rawatan terapiutik boleh digunakan.
 • Coaching dan mentoring adalah latihan jangka pendek yang bukan bertujuan untuk menilai individu yang memerlukan rawatan teraputik. Walaupun begitu, coaching dan mentoring mempunyai had dan batasan dalam membantu pelanggan yang merasakan program coaching dan mentoring tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah.
 • Jurulatih dan mentor selalu memantau kemajuan pelatih dan memerhati sebarang tanda-tanda kegagalan program coaching dan mentoring supaya dapat merujuk pelanggan tadi kepada pakar terapi. Ada juga jurulatih yang menjalankan program coaching dan mentoring mirip kepada perantaraan terapiutik.
 • Kebanyakan jurulatih coach dan mentoring tidak mencampuradukan program coach dan mentoring dengan terapi asli. Mereka akan menunjukkan pelanggan kepada pakar terapi apbila diperlukan.

Hubungkait antara coaching, terapi psikologi dan kaunseling


Berlawanan dengan amalan biasa terapi, ianya tidak memerlukan masa perjumpaan yang panjang hanya untuk membincangkan pengalaman di zaman kanak-kanak untuk mengesan punca-punca masalah yang dihadapi klien. Rujuk: ”A Guide To Clincal Psychology And Its Practise” untuk mendapat maklumat terperinci dan pandangan moden serta apa yang dapat ditawarkan oleh terapi klinikal dan psikologi ke atas klien yang memerlukan.

Terapi adalah merangkumi semua aspek pemulihan yang secara tidak langsung adalah kesinambungan kesan coaching. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan dan menambah baik mutu kehidupan. Ianya untuk membebaskan diri dari kekangan masalah dan isu yang menghalang individu untuk lebih berdaya saing.Terdapat juga pemahaman salah yang mengatakan mereka yang memerlukan terapi dikategori sebagai sakit jiwa atau mental.

Oleh kerana coaching mempunyai perkaitan secara tidak langsung dengan terapi psikologi, ada setengah pakar psikologi juga menawarkan perkhidmatan coaching kepada klien mengikut keperluan dan kecenderungan.Ianya juga secara tidak langsung dapat menyangkal tanggapan yang salah atas konsep terapi.

Individu yang ingin meningkatkan mutu kehidupan boleh memikirkan untuk merujuk kepada coach atau mentor yang mempunyai kepakaran dalam kaedah perawatan teraputik yang diiktiraf.

Sebab untuk merujuk kepada pakar psikologi klinikal.

Apabila memilih pakar teraputik atau kaunsel, ianya adalah amat penting bagi kita memilih atau merujuk kepada badan yang mengiktiraf pelantikan pakar-pakar itu. Contoh: British Psychological Society, British Conferderation Of Pyshoterapiest or British Association Of Counselling. Kegagalan itu boleh menyebabkan kerosakan yang besar kepada individu.

UK tidak menekankan perundangan yang mewajibkan seseorang mempunyai kepakaran untuk memberi perkhidmatan kaunselor atau terapi.

Australia mewajibkan dan ada akta penggunaan nama pakar psikologi, psikologi pekerjaan mestilah yang bertauliah dan diiktiraf oleh badan profesional.

4 comments:

 1. atikel yg menarik... tq adam

  ReplyDelete
 2. Terima kasih... semoga kita dapat berkongsi ilmu dan maklumat bersama...

  ReplyDelete
 3. TQ VERY MUCH.,... AMAT BAGUS... MOGA ALLAH MURAHKAN REZKI MU BERKONGSI...

  ReplyDelete

Google+ Followers