Wednesday, March 3, 2010

Guru Berkesan

Tidak mudah menjadi guru yang berkesan, untuk dikagumi dan dihormati oleh anak didik, ibu bapa, masyarakat sekitar dan rakan sekerja. Beberapa hal yang perlu ditekankan oleh seorang guru untuk mendapat periktirafan sebagai guru sebagai guru yang berkesan. Guru berkesan seharusnya mempunyai sifat untuk terus belajar bagaimana menjadi guru yang berkesan. Pembelajaran yang berkesan untuk mrnjadi guru yang baik, apabila iadapat belajar dari pengalamannya sendiri. Bukankah ada pepatah yang mengatakan: Guru Terbaik adalah PENGALAMAN?

Melalui pemerhatian dan pemantauan tindakan di dalam kelas guru dapat terus-menerus menilai memperbaiki cara penyampaian P&Pnya di dalam kelas. Memperbaiki kelemahan-kelemahan P&P adalah salah satu perkara yang amat penting untuk menjadi guru yang berkesan. Semasa membuat pemerhatian dan dan pemantauan, guru perlu menjawab beberapa persoalan tentang teknik yang hendak digunakan, strategi yang akan dilakukan, ketrampilan mengajar apa ingin dipersembahkan, penggunaan pentaksiran dan penilaian apakah yang paling tepat. Pemerhatian dan pemantauan termasuklah ketika sebelum, semasa dan selapas P&P dijalankan.

Penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) merupakan salah satu elemen yang amat penting untuk menjadi guru yang baik. Guru berkesempatan untuk melakukan inkuiri atas pembelajaran di kelasnya, merancang pembelajaran yang lebih baik, mengumpulkan data-data sebagai bahan analisis, dan merefleksinya sebagai bahan untuk tindakan selanjutnya. Penelitian tindakan kelas juga merupakan sebagai respon untuk guru dapat memperbaiki kegiatan P&P melalui kajian yang sistematik ini. Penelitian tindakan kelas yang dilakukan termasuklah aktiviti yang dirancang oleh guru, dengan mengambil serta menganalisis data yang mereka dapatkan dari kelas mereka masing-masing. Penelitian tindakan kelas selanjutnya akan membawa guru ke tingkat keprofesionalan hingga menjadi guru yang berkesan.

Akhir sekali untuk menjadi guru berkesan, guru tersebut mambu bertindak dengan pro aktif bagi meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualiti Mutu pendidikan yang baik dapat dicapai melalui guru yang berkesan dengan segala kompetensi yang dimiliki.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers