Thursday, January 10, 2013

Perlaksanaan Keadah Compeency Based Trainning (CBT) di sekolah yang menjalankan Pendidikan Asas Vokasional (PAV)

Dalam sistem pendidikan tradisional, latihan tertumpu kepada kandungan subjek dan penyampaian pengajaran berasaskan masa dan berpusatkan guru. Kandungan kursus berdasarkan takrifan objektif latihan dan tahap pengetahuan diandaikan homogenus dari murid yang menghadiri program latihan tersebut, manakalaserta kecekapan mereka jarang dinilai sebelim memasuki program tersebut. Program latihan jenis ini memberikan sedikit peluang untuk menangani keperluan individu.
 
Melalui Kaedah CBT, penyampaian ditakrif berdasarkan kepada keperluan latihan dan tugas-tugas yang dilaksanakan dengan berpusatkan murid. Langkah pertama dalam program CBT adalah dengan menganalisis keperluan latihan, dengan mengenal pasti jurang antara kompetensi sedia ada dan kecekapan yang diperlukan, untuk memenuhi takrifan tugas kepada standard yang ditetapkan (standard kualiti dan prestasi) oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) dan Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV), Kementerian Pelajaran Malaysia.
 
Bagaimana CBT boleh dilaksanakan?
 
Sistem Rekabentuk Pengajaran melalui kaedah CBT, menggunakan pendekatan yang sistematik dalam membangunkan latihan, ia termasuk jaminan kualiti yang menyokong pematuhan dengan keperluan dan pembangunan aktiviti latihan yang mencukupi. Berikut adalah aspek yang perlu ada untuk membangunkan dan melaksanakan CBT:
 • Membangunkan dan menyampaikan program latihan yang komprehensif untuk menangani kompetensi yang dikenal pasti penting, merangkumi pengetahuan, kemahiran, dan kebolehan untuk setiap bidang kerjaya. Matlamat ini termasuk menentukan kecekapan penting yang perlu bagi setiap bidang kerjaya; menjalankan latihan memerlukan penilaian untuk menentukan keperluan pembangunan tertentu; membangunkan program latihan yang komprehensif untuk menangani kecekapan yang telah dikenal pasti; dan membangunkan kurikulum teras dan kaedah penghantaran.
 • Mewujudkan satu proses untuk mengesahkan acara latihan dan pembangunan dan program pembangunan untuk memastikan bahawa mereka menyebabkan faedah negara dan individu yang akan dibangunkan. Matlamat ini termasuk membangunkan satu kaedah penilaian untuk menentukan sama ada kursus latihan, program atau aktiviti telah menghasilkan hasil seperti yang dikehendaki; dan mengenal pasti prosedur untuk mewujudkan dan mengiktiraf pensijilan dan penanda aras bagi kompetensi khusus.
Apakah Kompetensi?
 • Kompetensi (Competency): Satu gabungan pengetahuan, kemahiran, dan kebolehan dalam bidang kerjaya tertentu, yang mana, apabila diperoleh, membolehkan seseorang untuk melakukan tugas atau fungsi di peringkat khusus ditakrifkan kecekapan.
 •  Kompetensi Penting (Essential Competency): Kecekapan yang membentuk sebahagian daripada pengetahuan penting, kemahiran, dan kebolehan untuk bidang kerjaya individu.
 Apakah maksud Latihan Berasaskan Kecekapan (CBT)?
 
Strategi meningkatkan Latihan dan Program Pembangunan perlu memberi tumpuan kepada latihan berasaskan kompetensi, tidak seperti pendekatan tradisional dengan hanya mengenal pasti keperluan latihan dan kemudian menghadiri program latihan berdasarkan objektif lengkap pengajaran. Latihan berasaskan kompetensi menjawab kesemua tiga komponen objektif yang baik pengajaran sepeti berikut:
 • Apakah seorang murid harus dapat melakukan di akhir program latihan (prestasi)?
 • Di bawah apa keadaan murid harus dapat melakukannya (keadaan)?
 • Sejauh kaedah tersebut mesti dilakukan (kriteria)?
Kekuatan CBT adalah bahawa ia adalah:
 • Hasil pembelajaran berasaskan prestasi murid.
 • Menggalakkan proses pembangunan melalui pelbagai sumber
 • Menyediakan prestasi jelas (kompetensi) mengikut piawaian yang boleh diukur
 • Menilai (memperakui) pencapaian kompetensi
 • Mengenal pasti tahap pendidikan dan latihan terdahulu.
 • Bertujuan untuk pertumbuhan profesional peribadi
Untuk memastikan kaedah CBT dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, kedua-dua murid dan guru perlu bersedia dengan alat-alat yang diperlukan untuk menyesuaikan kepada pembangunan peribadi setiap murid, dan memberi tumpuan kepada hasil mencapai kecekapan mereka.

No comments:

Post a Comment