Monday, May 30, 2011

Proses pembinaan kurikulum yang berkesan


Pembinaan kurikulum merujuk kepada proses untuk membuat keputusan tentang program kurikulum dan mengkaji semula hasil keputusan itu dalam penilaian yang berterusan (Oliva, 1997). Untuk membina kurikulum berkesan, kita digalakkan mengkaji beberapa rasional yang melibat beberapa unsur dan perkaitan. Ini adalah bertujuan untuk membina konsep yang menggambarkan rupabentuk kurikulum yang hendak dibina kurikulum .

Rasional yang hendak dilihat haruslah bermula dengan mengenalpasti empat soalan dasar, dang perlu dijawab dalam usaha membina mana-mana kurikulum. Antaranya ialah seperti berikut:
  1. Apakah tujuan pendidikan yang hendak dicapai ketika kurikulum dibina?
  2. Apakah pengalaman pendidikan yang bolah disediakan untuk mencapai tujuan tersebut?
  3. Bagaimanakah pengalaman pendidikan ini boleh dikendalikan dengan berkesan?
  4. Bagaiamanakah kita dapat menentukan sama ada tujuan-tujuan ini tercapai?
Selain daripada rasional ada dua perkara dikaitkan dalam membina kurikulum iaitu falsafah dan teori pembelajaran. Ia perlu mempunyai kerangka yang menekankan apa dan bagaimana sesuatu pelajaran hendak dipelajari cara-cara pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan.

Pertimbangan tentang rasional, falsafah dan teori perlu dilakukan secara menyeluruh, supaya elemen-elemen yang diperkenalkan dengan program pembelajaran (kurikulum) akan dilaksanakan memenuhi objektif dan tujuan kurikulum tersebut. Menurut Tyler (1949), jika kita hendak mengkaji program (kurikulum) pendidikan secara sistematik dan bijaksana, kita hendakah memastikan objektif pendidikan dicapai.

No comments:

Post a Comment