Thursday, March 24, 2011

KEBOLEHPERCAYAAN SEBAGAI KETEKALAN (RELIABILITY AS CONSISTENCY)

Kebolehpercayaan (Ketekalan) adalah satu konsep penting dalam pengukuran. Thorndike (1997) dalam bukunya Measurement and Evaluation in Psychology and Education menyatakan "When we ask about a test's reliability, we are asking not what the test measures, how accurately it measures whatever in does measure. What is the precision of the resulting score? How accurately will the score be reproduced if we measure the individual again?."

Teori Kebolehpercayaan (Ketekalan)

Beliau menambah, dalam konteks Classical Test Theory (CTT) indeks kebolehpercayaan ujian dihitung berdasarkan kolerasi antara skor sebenar dengan cerapan skor calon seperti formula berikut:

X = T + e
Yang mana, X = Pengukuran (Measurement)
T = Skor sebenar, dan
e = Ralat Pengukuran (Error of Measurement)

Ketekalan menentukan kualiti dan kredibiliti bagi seseorang pemeriksa terhadap kertas ujian sesuatu peperiksaan (Bhasah Abu Bakar, 1999).

Dengan kata lain ketekalan membawa maksud pengekalan standard yang sama bagi semua pemeriksa yang berlainan apabila mereka memeriksa skrip yang sama. Perbezaan yang ketara antara pemeriksa akan mencerminkan ketekalan yang rendah. Ketekalan yang paling ideal dalam sesatu pemeriksaan kertas ujian terjadi apabila perbezaan sifar antara pemeriksa.

Menurut Mohd Ali Isnin (1987), jika sesuatu skrip itu diperiksa oleh lebih daripada seorang pemeriksa dua kali atau lebih daripada dua kali markah yang diberikan itu mungkin tidak sama. Secara umumnya jika sesuatu skrip itu diperiksa berkali-kali maka markah yang diberikan itu jika disebarkan akan menunjukkan satu sebaran seperti berikut:

Jelasnya pemeriksaan skrip itu akan menunjukkan hasil atau keputusan yang sama atau hampir-hampir sama jika diperiksa berkali-kali dalam keadaan pembolehubah-pembolehubah yang lain

No comments:

Post a Comment