Wednesday, March 23, 2011

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

Suatu instrumen pentaksiran yang direkabentuk untuk mendapatkan maklumat kuantitatif tentang atribut-atribut (kapasiti atau keupayaan untuk bertindak balas, menstruktur atau menyusun pemikiran atau tingkah laku dalam suatu cara tertentu) psikologi yang terdapat dalam diri seseorang
 • Ujian untuk mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) daripada pengalaman dan persekitaran
 • Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran-pembelajaran
 • Kegunaan: (Strategi Pengajaran-pembelajaran, Tujuan khusus / tertentu dan Akauntabiliti dan Pengesanan)
 • Dibangunkan atas nasihat pakar psikometrik dan ahli psikologi
 • Ditadbir mengikut keperluan, secara manual atau berkomputer oleh guru atau murid itu sendiri
 • Tidak melaporkan prestasi
 • Laporan dalam bentuk deskriptif
JENIS UJIAN
 • Ujian Aptitud Am
 • Ujian Aptitud Khusus
 • Inventori Personaliti
APTITUD AM

Aptitud Am merupakan ukuran gabungan beberapa kebolehan


KONSTRUK APTITUD AM
 • Visual - Ruang – Bukan verbal (Pintar ruang)
 • Linguistik/Verbal (Pintar perkataan)
 • Logik-matematik/Numerikal (Pintar nombor/penakulan)
 • Minat dan Kecenderungan
TUJUAN AM
 • Mengenalpasti potensi murid dalam pembelajaran dan pekerjaan/karier
 • Memantau tahap kebolehan umum murid untuk menceburi pelbagai bidang pendidikan, latihan dan pekerjaan di peringkat lokal dan global dengan fasiliti dan frasarana yang ada di sekelilingnya
TUJUAN KHUSUS
 • Tahun 6: Mendapatkan maklumat am tentang kemahiran asas murid dalam literasi dan numerasi
 • Tingkatan 3: Mendapatkan maklumat am tentang pengetahuan dan kemahiran umum murid dalam berkomunikasi, berfikir, berinteraksi dengan persekitaran, manusia dan Penciptanya
 • Tingkatan 5: Mendapatkan maklumat am tentang kemahiran spesifik murid
PENGENDALIAN UJIAN APTITUD AM

Tahun 6
 • Wajib untuk semua murid di hujung tahun 6
 • Dikendalikan oleh LP sepenuhnya
 • Ujian tertutup
 • Ujian Kertas Pensel/Pen atau komputer
Tingkatan 3 dan Tingkatan 5
 • Tidak wajib kepada semua murid (secara sukarela)
 • Dikendalikan oleh sekolah
 • Ujian Kertas Pensel/Pen atau komputer
UJIAN APTITUD KHUSUS

Aptitud khusus merujuk kepada kebolehan khusus yang berkaitan dengan potensi seseorang dalam sesuatu pekerjaan atau bidang dan dinamakan dengan pekerjaan atau bidang berkenaan

BATERI UJIAN
 • Ujian Minat/Kecenderungan
 • Ujian Bakat
APTITUD SPESIFIK
 • Muzik (Pintar muzik)
 • Kinestatik - Jasmani (Pintar jasmani)
 • Naturalis (Pintar naturalisme)
 • Interpersonal (Pintar orang - pengalaman sosial)
 • Intrapersonal (Pintar diri - refleksi kendiri)
 • Kreativiti (Pintar minda)
TUJUAN UJIAN APTITUD KHUSUS
 • Membantu guru mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat, kesediaan dan stail pembelajaran murid
 • Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran
 • Membantu guru memahami psikologi kanak-kanak
 • Membantu murid mengenal potensi diri
PENGENDALIAN UJIAN APTITUD KHUSUS
 • LP mengenalpasti konstruk, membina spesifikasi ujian, membina item dan menghasilkan manual penggunaan ujian
 • Sekolah menjalankan ujian, memeriksa dan menggunakan hasil ujian untuk tujuan tertentu
 • Manual ujian yang komprehensif dan mesra pengguna
 • Hasil ujian dilapor
 • Tahun 1 – Tingkatan 5 bagi mana-mana jenis ujian mengikut keperluan
 • Tidak diwajibkan kepada semua murid
 • Dijalankan pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun
 • Guru perlu diberi kursus kaedah pengendalian dan penggunaan ujian
INVENTORI PERSONALITI

Ciri-ciri perilaku istimewa/unik dan stabil yang ada pada setiap individu yang membezakannya dengan orang lain

TUJUAN INVENTORI PERSONALITI
 • Mendapatkan maklumat tentang ciri-ciri perilaku istimewa/unik dan stabil yang ada pada setiap individu yang berbeza dengan orang lain
 • Membantu guru mengenal pasti aspek-aspek sahsiah/personaliti individu murid supaya strategi pengajaran yang sesuai dapat digunakan
 • Membantu murid memahami personaliti diri sendiri dan orang lain untuk tujuan berinteraksi
 • Bukan untuk melabel murid tetapi untuk mempelajari stail pembelajaran
PENGENDALIAN INVENTORI PERSONALITI
 • Khidmat pakar psikologi diperlukan dalam pembinaan instrumen, pentadbiran ujian dan pentafsiran skor
 • Kepakaran luar (universiti, perubatan, kebajikan masyarakat, kaunselor) diperlukan
 • Berdasarkan manual yang komprehensif dan mesra pengguna
 • Tahun 1 – Tingkatan 5 bagi mana-mana instrumen mengikut keperluan dan tidak berjadual
 • Tidak diwajibkan kepada semua murid
 • Perlu dikendalikan dengan cermat dan beretika oleh guru terlatih
 • Secara manual atau berkomputer oleh guru atau murid itu sendiri
PELAPORAN

UJIAN APTITUD AM
 • Tahun 6 - bersama Slip keputusan UPSR
 • Tingkatan 3 & 5 – dilaporkan oleh pihak sekolah dalam bentuk band
UJIAN APTITUD KHUSUS
 • Dilaporkan dalam bentuk deskriptif oleh pihak sekolah
 • Dilaporkan setiap tahun dalam portfolio, laporan perkembangan murid dan Rekod Pembelajaran Murid
 • Profil Aptitud Murid
INVENTORI PERSONALITI
 • Dilaporkan dalam bentuk deskriptif oleh pihak sekolah atas permohonan ibubapa sahaja

No comments:

Post a Comment