Thursday, July 29, 2010

Item Pemikiran

Item Pemukuran (Thinking Item) ialah item yang memerlukan pelajar/calon mengaplikasikan kemahiran berfikir untuk menjawab. Terdapat dua jenis pemikiran yang digunakan oleh pelajar/calon ketika menjawab item tersebut. Pemikiran kreatif dan pemikiran kritis adalah dua jenis kemahiran berfikir yang perlu diperkembangan oleh guru pada diri pelajar/calon, sebagaimana yang tertera dalam Huraian Sukatan Pelajaran. Walau bagaimanapun perlu diketahui bahawa kemahiran berfikir adalah luas serta pelbagai, dan tidak terhad kepada dua jenis sahaja.

Pemikiran Kreatif

Pemikiran Kreatif adalah bersifat generatif. Melibatkan penghasilan idea baru ataupun pengubahsuaian idea yang ada terhadap sesuatu komunikasi. Pemikiran Kreatif boleh dilihat melalui kriteria seperti kelancaran, keluwesan, kejelasan dan keaslian.

Pemikiran Kritis

Pemikran Kritis adalah bersifat evalutif. Ia melibatkan analisis yang objektif, jitu dan gigih terhadap setiap maklumat, data dan komunikasi. Pemikiran Kritis boleh dilihat melalui kriteria seperti keobjektifan, kejituan dan kegigihan.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers