Sunday, July 18, 2010

Kepentingan Ujian Bilik Darjah

Kepentingan kepantingan ujian bilik darjah adalah untuk menentukan keupayaan pelajar dan keberkesan guru menjalankan Pengajaran dan Pembelajaran di dalam bilik darjah/bengkel. Ia selalunya dijalankan oleh guru selepas tamat sesuatu tajuk atau tamat satu semestet/penggal.

Melalui maklumat yang diperolehi hasil dari penilaian, guru dapat menelah kesediaan pelajar untuk menerima pengajaran atau sebaliknya. Memulakan pengajaran mengikut kesediaan murid amat penting bagi memastikan murid mempunyai keyakinan mengikuti sesi pengajaran dan seterusnya membolehkan mereka menguasai kemahiran yang dipelajari. Mengikut Thanasoulas (2001), guru hanya boleh mula mengajar pelajar apabila pelajar sudah bersedia dengan pengetahuan asas yang akan menjadi prasyarat kepada pengetahuan baru itu.

Hasil penilaian yang dijalankan oleh guru juga dapat memberikan input kepada guru tentang keberkesanan pengajarannya. Melalui maklum balas yang ditunjukkan oleh murid guru dapat menilai sama ada pengajarannya berkesan atau sebaliknya. Sekiranya, rata-rata pelajar tidak dapat menguasai sesuatu yang diajar; maka jelas menunjukkan strategi pengajarannya kurang berkesan dan memerlukan pengubahsuaian segera bagi memperbetulkan keadaan. Kepada pelajar pula, maklumat penilaian ini menunjukkan tahap penguasaan mereka terhadap sesuatu topik pengajaran.

Seandainya mereka lemah dalam sesuatu topik, maka mereka akan mengetahui dan memberikan tumpuan kepada aspek yang kurang dikuasai oleh mereka. Mengikut Wallace (1992), maklumat penilaian yang diperolehi akan dapat membantu guru dalam perancangan dan perlaksanaan pengajaran dengan lebih cekap dan berkesan. Maklumat yang diperolehi daripada penilaian yang dijalankan, dapat membantu seseorang individu untuk menilai dengan lebih baik jika hasil penilaian dapat memberikan maklumat yang boleh dipercayai dan sah.

Penilaian yang dijalankan juga dapat memberikan maklumat yang jelas kepada pihak pengurusan sekolah sebagai maklum balas yang tepat tentang pencapaian objektif sukatan pelajaran yang telah disampaikan oleh guru, sama ada objektif tersebut telah dapat dicapai dengan jaya atau sebaliknya. Sekiranya maklum balas yang diperolehi tersebut menunjukkan masih terdapat kekurangan yang ketara dalam mencapai objektif yang ditentukan, maka pengubahsuaian akan dilakukan. Kelangsungan daripada ini pengajaran dan pembelajaran sesuatu mata pelajaran berkenaan akan dapat dirangka dengan lebih baik dan mantap serta sistematik. Menurut Guskey (2001), kepentingan ujian sebagai alat untuk membantu mempertingkatkan keberkesanan pengajaran kurang diberi perhatian kebanyakkan ahli pendidikan.

Menurut Mokhtar (1995), di bilik darjah, ujian atau penilaian merupakan komponen penting dalam putaran proses pengajaran dan pembelajaran. Dari aspek pengajaran oleh guru, ujian berperanan menentukan beberapa perkara seperti: Apakah pelajar telah bersedia diajar tajuk baru? Pelajar manakah yang menghadapi masalah pembelajaran dan memerlukan lebih pemerhatian? Manakala dari pihak pembelajaran pelajar pula, mereka akan lebih bermotivasi dalam pelajaran melalui maklum balas yang diterima.

Contohnya Mata Pelajarab Aplikasi Elektrik dan Elektronik, adalah satu mata pelajaran yang baru dalam aliran vokasional. Ia menyebabkan banyak masalah akan wujud terutamanya dari segi membina item-item untuk tujuan penilai dan pentaksiran. Mata pelajaran Aplikasi Elektrik dan Elektronik tersebut merupakan mata pelajaran yang melibatkan proses pembelajaran yang bersifat kumulatif, maka item-item yang dibina seharusnya dapat membantu guru untuk membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Justeru itu, maklumat yang diperolehi dapat membantu guru menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bagi menilai kesediaan pelajar dan seterusnya membuat pemulihan terhadap pelajar untuk menghadapi Peperiksaan SPM.

Salah satu contok ujian yang digunakan oleh guru ialah Peperiksaan Pertengahan . Melalui ujian ini, ia dapat memberi maklumat kepada pelajar sendiri mengenai kekuatan kelemahan mereka mempelajari sesuatu mata pelajaran sebelum ini. Ia juga dapat membantu guru membimbing pelajar dalam proses pembelajaran mereka

Namun begitu, diharapkan item-item di dalm ujian yang dibina dapat mengesan kemampuan serta kebolehan pelajar. Selain daripada itu juga dapat membantu pelajar untuk mengenal pasti skop kelemahan dalam sesuatu mata pelajaran, supaya mereka dapat bertindak dengan mempelajari lebih mendalam terhadap tajuk dalam sesuatu mata pelajaran. Justeru itu, ia dapat meningkatkan mutu proses pengajaran guru di dalam kelas.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers