Tuesday, July 27, 2010

Nota Ringkas Keusahawanan


Definisi peniaga

Orang yang melakukan aktiviti jual beli atau mengendalikan sesebuah perniagaan miliknya sendiri

Definisi usahawan

Seseotrang yang meneroka sesebuah perniagaan ,memaju dan membangunkan dan mengambil risiko pelaburan perniagaan yang diceburi

Definisi keusahawanan

Satu proses menggembeleng sumber seperti tanah, modal, bahan mentah, sumber manusia, teknologi dan maklumat oleh usahawan secara kreatif dan inovatif untuk menghasil barang atau perkhidmatan untuk memenuhi kehendak dan keperluan pengguna.

Perbezaan
USAHAWANPENIAGA
Meneroka perniagaaMemilih perniagaan sedia ada
Didorong keinginan kehendak pelangganMeraih keuntungan semata-mata
Cenderung mewujud jaringan usahawanPerniagaan persendirian
Mampu mencari peluang dan mengambil risikoMemenuhi permintaan yang sedia terbukti
Berpandangan jauh keinginan mencapai kejayaan cemerlangMudah berpuas hati dengan pencapaian sedia ada
Cenderung keuntungan jangka panjangKeutamaan keuntungan jangka pendek

Ciri-ciri Usahawan
 • Mempunyai daya inisiatif
 • Mampu mencari maklumat
Peranan usahawan
 • Mewujudkan peluang perniagaan
 • Memenuhi kehendak dan keperluan masyarakat
 • Menyumbang kepada pembangunan ekonomi
 • Meningkatkan taraf hidup
 • Penemuan dan ciptaan terbaru
Agensi-agensi membantu pembangunan usahawan
 • Latihan Keusahawanan dan pengurusan perniagaan
 • Majlis Amanah Rakyat
 • Pusat Khidmat Kontaraktor PPK MECD
 • INSKEN (Institut Keusahawanan Negara)
Pembiayaan Yayasan Tekun Nasiaonal
 • Majlis Amanah Rakyat (MARA)
 • Bahagian Francais dan Vendor (MEDC)
Infrastruktur dan Ruang Niaga
 • Majlis Amanah Rakyat (MARA)
 • SIRIM
 • Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN)
Pemasaran
Malaysian External Trade Development (MATRADE)

Penyelidikan dan Pembangunan
SIRIM
UITM ,UUM ..IPTA lain-lain
 
MILIK PERNIAGAAN
Terdapat 3 bentuk milikan untuk pendaftaran perniagaan kecil dan sederhana:
 • Milikan tunggal
 • Perkongsian
 • Syarikat sendirian Berhad
MILIKAN TUNGGAL
Ciri-ciri
 • Dipunyai oleh seorang usahawan sahaja
 • Usahawan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengurusan perniagaan
 • Usahawan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tanggungan atau liability perniagaan
 • Tanggungan ini tidak terhad kepada harta perniagaan malah pemiutang boleh menuntut harta peribadi usahawan
PERKONGSIAN
Ciri-ciri
 • Terdiri daripada 2 hingga 20 orang berkongsi untuk menjalankan sebuah perniagaan dengan matlamat untuk mendapat keuntungan daripada perniagaan yang berkongsi itu
 • Syarikat perkongsian adalah tertakluk kepada akta perkongsian 1961.antara peraturan tersebut\
 • Keuntungan dan kerugian mesti dibahagi sama rata
 • Rakan kongsi tidak boleh dibayar faedah atas modal yang telah disumbangkan
 • Setiap rakan kongsi berhak melibatkan diri dalam menguruskan syarikat
 • Rakan kongsi tidak boleh dibayar gaji
 • Rakan kongsi yang hendak disingkirkan dari syarikat mestilah mendapat persetujuan dari rakan kongsi yang lain
 • Membawa rakan kongsi baru mestilah mendapat persetujuan sebulat suara rakan kongsi
PROSEDUR PENUBUHAN PERNIAGAAN MILIKAN TUNGGAL DAN PERKONGSIAN

LANGKAH KE 1: Mengisi Borang PNA2
 • Untuk memohon kelulusan nama perniagaan yang hendak didaftarkan
 • Nama yang dicadang mestilah dalam bahasa Melayu atau inggeris (supaya memenuhi syarat perniagaan)
 • Nama mengguna perkataan Nasional. ASEAN dan nama kerabat diraja tidak dibenar
 • Proses carian nama tiada yuran dikenakan
LANGKAH KE 2: Mendaftar Perniagaan
 • Mengisi Borang A
 • Kaedah pendaftaran Perniagaan 1957 (Kaedah 3)
 • Borang lengkap diisi dikehendak dikembali dalam tempoh 21 hari dari tarikh kelulusan nama perniagaan
 • Maklumat yang perlu diisi dalam borang pendaftaran
HALAMAN A : Maklumat Perniagaaan
HALAMAN B : Maklumat cawangan
HALAMAN C : Maklumat Pemilik
HALAMAN D : Maklumat Jenis Perniagaan
HALAMAN E : Pengesahan Oleh Sekutu Niaga

PANDUAN AM SEMASA MENDAFTAR PERNIAGAAN

 • Warganegara dan penduduk tetap 18 tahun ke atas dibenar mendaftar
 • Daftar dalam tempoh 30 hari dari tarikh perniagaan dimulakan
 • Sertakan dokeman berikut semasa mendaftar
 • Salinan kad pengenalan
 • Salinan perjanjian perkongsian (Jika ada)
 • Permit ,lessen ,surat kebenaran atau sokongan dari agensi lain (Jika ada)
YURAN PENDAFTARAN PERNIAGAAN
 • Milikan tunggal guna nama pemohon mengikut kad pengenalkan RM30
 • Milikan tunggal atau perkongsian guna nama lain dari nama pemohon atau nama dagang RM60
 • RM5 untuk daftar bagi setiap cawangan
 • Untuk mendapat salinan sah maklumat perniagaan baru RM10
SIJIL PENDAFTARAN (BORANG D)
 • Dikeluar kepada pemilik perniagaan dalam tempoh 3 hari selepas permohonan dibuat
 • Mesti dipamer dipremis
 • Kegagalan pamer boleh didenda RM200
 • Perlu diperbaharui dalam 30 hari sebelum tamat temph sah laku
MEMULAKAN PERNIAGAAN
Suatu bentuk perniagaan yang baru diwujudkan diteroka berdasarkan potensi peluang perniagaan

Ciri-ciri
 • Dimula sendiri oleh usahawan dengan Modal sendiri samada dari segi simpanan atau pinjaman
 • Usahawan punyai pengetahuan ,kemahiran ,pengalaman dan kecenderungan dalam bidang yang diterokai
 • Adakalnya membabitkan ciptaan produk baru
Kelebihan
 • Usahawan bebas membuat keputusan sendiri
 • Berpeluang memperaktik idea dan membina imej perniagaan sendiri
 • Tanggungjawab perniagaan dibahagi antara rakan-rakan kongsi
 • Punyai kebebasan untuk memilih lokasi dan ruang niaga yang sesuai serta peralatan dan pembekal pilihan sendiri
 • Berpeluang membina reputasi perniagaan sendiri
Kekurangan
 • Mengambil masa yang lama ,modal banyak dan usaha yang tinggi untuk memulakan perniagaan
 • Terpaksa menanggung kerugian atau keuntungan yang minima diperingkat awal kerana memulakan perniagaan yang tinggi
 • Tanggungan perniagaan tidak terhad kepada harta perniagaan ,malah pemiutang boleh menuntut harta peribadi rakan kongsi
 • Tidak dapat membuat ramalan tentang permintaan atau jualan ,kos dan keuntungan dengan tepat kerana ketiadaan rekod perniagaan
 • Perlu berusaha dengan lebih keras untuk menarik minat bakal pelanggan
 • Sukar mendapat pinjaman kerana kurang keyakinan dari institusi kewangan kepada perniagaan baru
MENGAMBIL ALIH PERNIAGAAN SEDIA ADA
 • Bermaksud membeli sebuah perniagaan yang sedia wujud
 • Atau mengambil alih sebahagian besar saham syarikat atau asset syarikat dengan tujuan untuk megambil alih pengurusan syarikat
 • Perkara yang perlu diambil kira untuk membeli perniagaan sedia ada
 • Kenal pasti keutamaan peribadi dalam perniagaan yg akan diceburi
 • Kenal pasti peluang atau potensi yang wujud dalam perniagaan yang sedia ada
 • Buat penilaian terhadap prestasi dan rekod perniagaan
 • Lakukan siasatan ,penyelidikan dan penilaian terhadap nilai sebenar dan tanggungan terhadap perniagaan yang akan diambil alih
 • Aturkan kemudahan pembiayaan perniagaan dari institusi kewangan
 • Sediakan perjanjian yang saksama untuknkdua belah pihak ,pembeli dan penjual
Kelebihan
 • Operasi perniagaan boleh dimulakan secepat mungkin
 • Mudah mendapat pembiayaan
 • Mendapat aliran wang tunai segera
 • Pelanggan untuk barang atau perkhidmatan sedia wujud
Kelemahan
 • Usaha dan modal yang tinggi diperlukan jika perniagaan sedia ada bermasalah
 • Usahawan perlu menghormati perjanjian yang telah dibuat oleh pengurusan atau pengusaha sebelum ini
 • Perniagaan sedia ada mungkin bermasalah tersebut adalah sebab utama perniagaan dijual
 • Mungkin wujud konflik peribadi antara usahawan ,pengurus ,dan pekerja sedia ada.
 PERNIAGAAN FRANCAIS

Satu bentuk perniagaan yang diasas berdasar perjanjian perdagangan yang mana tuan punya sebujah perniagaan member lessen kepada usahawan lain untuk menjual barang atau perkhidmatannya degan menggunakan cap dan nama dagang ,atau hak cipta perniagaan tersebut dari segi undang-undang francais merupa entity bebas, dikawal oleh system perniagaan yang dikawal oleh system perniagaan yang diatur oleh francaistor.

Kelebihan
 • Mengguna pengaruh jenama francais
 • Mempunyai rekod perniagaan yang teruji
 • Francaisor member kemudahan kredit kepada francaisi yang telah dilantik
Kelemahan
 • Yuran francais tinggi
 • Royalty dikenakan sebanyak 5% hingga 12% dari jualan
 • Francaisi perlu menyediakan wang tunai sebanyak 25% hingga 50% dari kos permulaan sebagai prasyarat perniagaan francais
 • Kawalan yang ketat oleh francaisor terhadap amalan perniagaan untuk mencapai keseragaman
 • Sesetengah francaisor tidak menepati apa yang telah dijanjikan kepada francaisi
PEMASARAN

Proses dikendali secara sistematik oleh usahawan untuk memuaskan kehendak dan keperluan pengguna di samping meningkatkan jualan perniagaan
 
Tujuan pemasaran

Untuk memuaskan kehendak dan keperluan pelanggan di samping menyumbang kepada keuntungan
 
Konsep pemasaran
Berorientasikan produk dan konsep berorientasikan pengguna

Unsur-unsur Pemasaran
 
Produk – barang atau perkhidmatan yang hendak dipasarkan
Harga – harga seunit atau sejam yang menarik minat pelanggan bergantung kepada nilai ,kos ,tahap keuntungan disasar ,persaingan
Agihan Pemasaran- cara menyalurkan produk darpada pengguna
Promosi – aktiviti meningkatkan kesedaran pengetahuan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan

RANCANGAN PERNIAGAAN

 
Dokumen bertulis yang menerangkan tentang perniagaan atau projek cadangan yang bakal dijalankan oleh seorang usahawan;
 • Tujuan rancangan perniagaan
 • Menilai pelaburan
 • Mengkaji dan menilai daya maju perniagaan
 • Meyakini pelabur dan institusi kewangan
 • Garis panduan dalam pengurusan syarikat
 • Mengagihkan sumber perniagaan dengan berkesan
FORMAT RANCANGAN PERNIAGAAN
 1. Surat iringan
 2. Muka hadapan
 3. Isi kandungan
 4. Unsur-unsur dalam rancangan perniagaan
 5. Ringkasan eksekutif dan Objektif Rancangan perniagaan
 6. Rancangan Pemasaran
 7. Bahagian Rancangan Pengeluaran/Operasi
 8. Bahagian Rancangan Organisasi
 9. Rancangan Kewangan
 10. Kesimpulan rancangan perniagaan
 11. Lampiran

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers