Tuesday, July 27, 2010

Kesesuaian Item


Kesesuaian item dilihat dari tiga aspek, iaitu;
  1. Aras kesukaran: Item yang dibina itu mestilah menepati aras kesukaran yang dihasratkan, iaitu sama ada aras kesukaran rendah, sederhana atau tinggi. Guru adalah orang yang dapat memberi pertimbangan profesional bagi kategori kesukaran (mudah, sederhana, sukar) item itu. Item mudah ialah item yang mempunyai aras kesukaran rendah, dimana itu mampu dijawab oleh sebahagian besar pelajar. Item sederhana pula ialah tem mempunyai aras kesukaran yang sederhana, yakni item tersebut mampu dijawab oleh pelajar yang berkebolehan sederhana dan cemerlang. Manakala item sukar ialah item yang mempunyai aras kesukaran yang tinggi, item ini hanya boleh dijawab oleh pelajar cemerlang sahaja.
  2. Kepentingan: Oleh kerana item yang dikemukakan itu merupakan perwakilan bagi beberapa konstruk (tajuk), maka adalah penting untuk memastikan bahawa idea, isi kandungan atau perkara yang penting dalam pembelajaran pelajar. Perkara yang remeh atau asing kepada mereka hendaklah dielakkan kerana mentaksir perkjara yang remeh ini menyebabkan pertimbangan yang kurang asli daripada pelajar.
  3. Adil: Item yang dikemukakan itu mestilah tidak memberi faedah secara sistematik/autiomatik kepada golongan/kelompok tertentu dalam masyarakat sama ada mengikut ras, jantina, tempat tinggal atau status ekonomi.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers