Monday, July 26, 2010

Sumber Primer Idea Perniagaan

Sumber primer adalah maklumat yang diperolehi melalui tinjauan untuk sesuatu tujuan tertentu. Suatu tinjauan dibuat dengan mengumpul maklumat daripada sejumlah responden yang dipilih dan kemudian merumus jawapan-jawapan yang diterima dari responden ini.

Tinjauan boleh dijalankan secara formal dan tidak formal. Contoh tinjauan yang formal adalah menemubual sejumlah penduduk di sesuatu kawasan. Tinjauan bolah juga dilakuakan dengan mendapatkan orang ramai menjawab soalselidik berhubungan dengan sesuatu perkara. Melalui tinjauan sedemikian, seseorang mungkin memperolehi maklumat tentang peluang memulakan satu perusahaan baru di kawasan yang ditinjau.

Maklumat daripada tinjauan yang tidak formal diperolehi dengan lebih mudah jika dibandingkan dengan tujuan formal. Sebagai contoh, idea perniagaan boleh ditinjau melalui perbualan dengan rakan atau ahli keluarga.

Terdapat dua kaedah untuk mendapatkan idea perniagaan melalui sumber primer, iaitu kaedah pemerhatian dan kaedah soalselidik. Soalselidik diberi kepada responden secara bertulis atau secara lisan, iaitu temubual telefon atau temubual secara bersemuka.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers