Monday, March 29, 2010

KOMPETENSI BERASASKAN LATIHAN


Di beberapa negara maju seperti Australia tidak lagi mengamalkan Pentaksiran Berpusat sepenuhnya, tetapi pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) telah mendominasi sistem peperiksaannya. Perlaksanaan PBS membolehkan tugasan yang Lebih Autentik (Realistik, Benar dan Apa yang selalu diperkatakan) Diberikan kepada pelajar

CIRI-CIRI TUGASAN AUTENTIK
 1. Lebih bermatlamat (Purposeful)
 2. Mempunyai kaitan dengan situasi sebenar (contextualized)
 3. Bersifat individu (indidualized)
 4. Memberi ruang pelajar membuktikan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi
 5. Menyediakan maklum balas untuk meningkatkan pembelajaran
PENTAKSIRAN KOMPETENSI ALIRAN VOKASIONAL DI MALAYSIA
 1. Diperkenalkan oleh JPT pada tahun 2006
 2. Menggunakan pendekatan modular
 3. Setiap mata pelajaran aliran vokasional (MPAV) dibahagikan kepada beberapa modul
 4. Setiap pelajar secara individu mengikuti modul yang ditetapkan dan mempamerkan kompetensi bagi setiap kriteria yang terdapat pada modul
 5. Pensijilan modular memberi maksud pengiktirafan kompetensi pelajar dalam sesuatu modul
KONSEP KOMPETENSI
 1. Kompetensi adalah keupayaan seseorang melakukan sesuatu pekerjaan atau tugasan berdasarkan standard dan kriteria tertentu
 2. Kompetensi merupakan sesuatu yang boleh diperhatikan (observable), diukur/ditaksir (measureable) dan boleh dilaksana (pracctable)
 3. Pelajar mampu mencapai kompetensi jika diberi arahan, bimbingan, tunjuk ajar, peluang dan masa yang sesuai
 4. Aspek individu dan penggunaan kaedah yang lebih fleksibel diambil kira dalam melaksanakan pentaksiran kompetensi
DEMENSI CBT

 1. Task skill – melaksana tugas yang dikehendaki
 2. Task management skill – kemahiran dalam merancang dan menggabungkan perbezaan tugas dan mencapai hasil kerja
 3. Contingency management – berkebolehan bertindakbalas "irregularities", "breakdowns" dan peristiwa yang luar jangkaan
 4. 4.Job/role enviroment skills – kemahiran melayan orang dipertanggungjawab dan"expectations of the work environment"
PROSES PEMNGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG BERKESAN DALAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN VOKASIONAL
 1. Mengenalpasti perkara yang hendak ditaksir (Fokus Pentaksiran)
 2. Menyediakan rancangan pentaksiran
 3. Mengikut konteks dan mengkaji/mengulas rancangan pentaksiran
 4. Mengurus penyusunan pentaksiran
GALAKKAN & PENGENALAN BUDAYA PEMBELAJARAN INKLUSIF
 1. Latihan inklusif
 2. Pelbagai galakkan dan tindakbalas
 3. Membina dan melaksanakan strategi tugas untuk menyokong P&P yang inklusif
 4. Menggalak budaya pembelajaran
 5. Mengawasi dan memperbaiki latihan kerja
MEMASTIKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG SELAMAT
 1. Kenal pasti yang dipertanggungjawab
 2. Kenal pasti bahaya dalam persekitaran pembelajaran
 3. Menilai risiko dalam persekitaran pembelajaran
 4. Membina dan bertindak balas bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar
 5. Menyediakan keperluan OHS yang sesuai kepada pelajar
 6. Mengawal penyusunan OHS dalam pesekitaran pembelajaran
PAKEJ LATIHAN DAPAT MEMENUHI KEPERLUAN PELANGGAN
 1. Kenal pasti asas untuk kegunaan pakej latihan dan kursus diterima umum
 2. Analisis dan mentafsir 'standard' kompetensi dan modul yang diterima umum untuk kegunaan pelanggan
 3. Konteks kompetensi yang 'standard' dan diterima umum untuk kegunaan pelanggan
 4. Analisis dan menerangkan maksud penilaian untuk kegunaan pelanggan
 5. Menggunakan pakej latihan, alat ukur dan kursus yang bersesuaian
MERANGKA DAN MEMBINA PROGRAM PEMBELAJARAN
 1. Kenal pasti parameter program pembelajaran dalam rundingan dengan pelanggan
 2. Menjana pelbagai pilihan untuk mereka bentuk program pembelajaran
 3. Membina kandungan pembelajaran
 4. Mereka bentuk struktur program pembelajaran
 5. Mengkaji semula program pembelajaran
 6. Menyediakan latihan kemahiran melalui tunjuk ajar dan demontrasi
MERANCANG DAN MENGURUS PENYAMPAIAN P&P
 1. Kenal pasti pesekitaran pembelajaran dan keperluan penyampaian
 2. Menyediakan rancangan tahunan/mingguan/harian
 3. Menyediakan sumber untuk keperluan penyampaian
ALAT PENTAKSIRAN
 1. Menentukan fokus/tujuan alat penaksiran
 2. Menentukan keperluan alat penaksiran
 3. Mereka bentuk dan membina alat penaksiran
 4. Mengkaji dan menguji alat penaksiran
PENGESAHAN PETAKSIRAN
 1. Bersedia untuk pengesahan
 2. Menyumbang kepada proses pengesahan
 3. Menyumbang kepada hasil pengesahan

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers