Friday, August 20, 2010

Item Pemikiran Kreatif

Pemikiran kreatif adalah bersifat generatif. Melibatkan penghasilan idea baru ataupun pengubahsuaian idea yang ada terhadap sesuatu komunikasi. Item pemikiran kreatif mestilah mempunyai ciri-ciri berikut;
 1. Matlamat dimana hasilnya asli
 2. Kemahran teras yang diperlukan ialah berkebolehan menjana idea
Matlamat dan menjana idea

    1. Menjana kemungkinan
 • Penggandaan idea (Kelancaran)
 • Pelbagai idea (Fleksibel)
 • Idea baru (Keaslian)
 • Perincian Idea (Penerangan)
    2. Metaphor kreatif
 • Analogi/Metaphor
    3. Sikap-sikap yang diwakili
 • Idea luar biasa perlu dipertimbangkan
Pemikiran kreatif boleh dilihat melalui kriteria seperti kelancaran, keluwesan, kejelasan dan keaslian. Kewujudan pemikran kreatif boleh dilihat melalui petunjuk tertentu.

Kelancaran

Kebolehanyang dipamerkan melalui penghasilan idea yang banyak, pendapat, pandangan dan buah fikiran yang dipersembahkan melalui lisan grafik atau bertulis. Contoh petunjuk untuk kelancaran adalah seperti berikut;
 • Idea yang banyak berkaitan dengan tugasan yang mungkin benar atau tidak pasti tetapi logik.
 • Idea berterusan.
 • Idea yang dipersembahkan dalam bentuk gambar (gambar mewakili banyak idea atau banyak idea diwakili satu gambar rajah)
Keluwesan

Kebolehan mengembangkan atau mempelbagaikan sesuatu idea, pandangan, buah fikiran dalam pelbagai cara, kategori dan aspek. Contoh petunjuk untuk keluwesa adalah seperti berikut;
 • Idea boleh ditokok tambah.
 • Idea boleh diubahsuai
 • Pelbagai penerangan yang rasional tentang idea yang berkaitan dengan tugasan.
 • Pelbagai contoh berkaitan dengan tugasan.
 • Pelbagai ketegori tugasan.
Kejelasan

Kebolehan menghuraikan idea, pendapat, pandangan dan buah fikiran dengan terperinci secara sistematik. Contoh petunjuk untuk kejelasan ialah seperti berikut;
 • Idea dihuraikan kepada butiran atau bahagian yang kecil dan khusus (idea yang logik, fakta yang tepat atau mungkin tidak tepat)
 • Idea tersusun dan mudah difahami.
 • Gambar rajah berlabel menunjukkan bahagiannya yang lengkap.
 • Langkah kemahiran berfikir secara kreatif dengan menggunakan alat berfikir seperti menjana idea, membuat inferens, menghubungkait, meramal, membuat hipotesis, mensentesis dan mengitlak mesti diikuti dengan betul
Keaslian

Kebolehan menghasilkan sesuatu idea, pendapat dan buah fikiran yang baru, luar biasa dan hanya sekumpulan individu sahaja yang mengemukakannya. Contoh petunjuk untuk keaslian ialah seperti berikut;
 • Idea tidak sama dengan yang lain.
 • Idea tidak seperti biasa.
 • Idea belum ada.
 • Kekerapan idea yang dikemukakan adalah amat rendah.

Kesimpulan

Oleh itu setiap item yang memerlukan pelajar berfikir secara kreatif bagi menjawab item pemikran kreatif, item tersebut perlu mempunyai perkara seperti berikut;
 1. Situasi dibekalan
 2. Set pengetahuan dan kemahiran
 3. Peluang bagi menjana idea
 4. Peluang menghasilkan produk

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers