Monday, August 23, 2010

Item Pemikiran Kritis


Pemikiran kritis adalah bersifat evalutif. Ia melibatkan analisis yang objektif, jitu dan gigih terhadap setiap maklumat, dan data komunikasi. Pemikiran kritis boleh dilihat melalui kriteria seperti keobjektifan, kejituan dan kegigihan. Kewujudan pemikiran kritis boleh dilihat melalui petunjuk tertentu.
Item pemikran kritis mestilah mempunyai ciri-ciri berikut;

 1. Matlamat dimana hasil merupakan pertimbangan kritikal
 2. Kemahiran teras yang diperlukan ialah berkemahran menilai kemunasabahan idea
Menilai maklumat mesti dilihat dari segi ketetapan pemerhatian dan kebolehpercayaan sumber. Bukti-bukti yang diguanakan untuk menilai kemunasabahan idea perlu merangkumi pengalaman berpunca, rmalan, generalisasi dan alasan berdasarkan analogi deduksi. Pertimbangan yang dibuat semasa menilai maklumat dan idea harus bersikap yang berdasarkan kepada sebab-sebab yang wajar.
Keobjektifan: kebolehan membuat penilaian berasaskan kenyataan atau fakta sebenar atau tidak dikuasai atau dipengaruhi oleh perasaan atau persangka sendiri. Contoh petunjuk untuk keobjektifan ialah;
 1. Alat berfikir yang dipilih betul dan sesuai seperti membandingkan dan membezakan, menciri, mengumpul, mengelas dan lain-lain.
 2. Hujah, alasan dan bukti berdasarkan data serta maklumat yang ada.
Kejituan: kebolehan membuat pertimbangan secara tepat dan kena pada tempatnya. Contoh petunjuk untuk kejituan ialah;
 1. Langkah bagi setiap alat berfikir yang telah dipilh diikuti dengan betul untuk membanding dan membezakan (i. Perhatiakan satu antara dua tau lebih objek, ii. Kenal pasti satu daripada ciri-ciri objek itu, iii. Tentukan sama ada objek yang lain mempunyai ciri-ciri yang sama, iv. Nayatakan ciri-ciri sama atau berbeza)
 2. Hujah, alasan dan bukti disokong dengan fakta yang tepat.
 3. Sumber maklumat atau data berwibawa.
Kegigihan: kebolehan mempertahankan pendirian atau pendapat sendiri dan mempertimbangkan pendapat orang lain setelah memastikan ketepatan dan kesahan. Contoh petunjuk untuk kegigihan ialah;
 1. Mempelbagaikan kaedah
 2. Mengulangi semula kaedah yang digunakan
 3. Mengemukankan banyk bukti yang boleh diterima
 4. Mempunyai alasan terperinci.
Kesimpulan
Oleh itu untuk membina item pemikiran kritis ciri-ciri yang diperlukan ialah seperti berikut
 1. Situasi yang dibekalkan
 2. Set pengetahuan/kemahiran
 3. Peluang membuat penghakiman
 4. Peluang membuat keputusan

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers