Tuesday, August 24, 2010

Panduan Membina Item

Keperluan menulis item

Soalan hendaklah berdasarkan Jadual Penentuan Ujian yang telah ditetapkan. Soalan digunakan untuk mentaksir perkara yang hendak diperkembangkan dalam diri pelajar melalui mata pelajaran. Penulis item mesti mengetahui spesifikasi item yang kan dibina seperti item subjektif, konstruk dan tajuk, aras kesukaran (pertimbangan profesional), peruntukan markah dan jenis pemarkahan.

Soalan hendaklah jelas dari segi tugasan dan perkataan

Pelajar sepatutnya tidak keliru dengan apa yang dikehendaki oleh soalan. Tajuk atau topik yang digunakan untuk menguji konstruk tertentu biarlah menguji kebolehan pelajar untuk menjawabnya dan bukanlah mereka berkehendak soalan. Pelajar mesti faham apa yang diperlukan bagi menjawab soalan.

Soalan hendaklah seberapa jelas dan tepat yang mungkin

Janganlah menggunakan perkataan yang tidak berfungsi sebagai hiasan (window dressing). Soalan biarlah terus tetapi janganlah terlalu ringkas hingga mengelirukan pelajar atau hingga tugasannya tidak jelas.

Elakkan soalan-soalan yang memerlukan jawapan 'ya' atau 'tidak'.

Misalnya "Setujukah anda dengan perancangan keluarga?" memerlukan jawapan 'ya' atau 'tidak'. Dari itu apakah patut ditulis? Adakah pelajar diperluakn memberi sebab-sebab atau hujah-hujah atau sebagainya. Pelajar cuma meramal kehendak soalan.

Soalan-soalan hendaklah berkemampuan mendiskriminasi antara pelajar lemah, sederhanan atau cemerlang

Topik atau soalan yang dikemukakan sepatutnya dapat memeringkatkan pelajar. Pelajar yang sederhana sepatutnya dapat menjawab soalan pada aras mudah dan sederhana sukar tetapi pelajar yang cerdas dapat menunjukkan kecerdasannya dengan dapat menjawab soalan mudah, sederhana dan sukar. Soalan sepatutnya memberi peluang kepada calon pintar menjawab dengan lebih mendalam.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers