Monday, June 28, 2010

5 Perkara Yang Perlu Diketahui/Difahami Sebelum Membina Item

Menulis dan membina Item yang berkualiti memerlukan kombinasi dari segi kesahan dan kebolehperyaan yang tinggi. Jadual Penentuan Ujian dijadikan panduan ketika proses menulis dan membina item bagi memastikan item tersebut tidak lari dari konstruk, dan yang paling penting sekali item yang dibina tidak lari dari Huraian Sukatan Pelajaran. Item yang dibina harus mampu disesuaikan untuk menguji tahap kognitif pelajar dapat menkelasfikasi kemampuan pelajar yang berbeza kebolehan. Menurut Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia (2003), terdapat lima perkara yang perlu diketahui dan difahami sebelum membina item iaitu;
  1. konsep dan teori asas pentaksiran.
  2. konsep kesahan dan kebolehpercayaan.
  3. konstruk yang ditaksir
  4. prinsip pembinaan item.
  5. prinsip penilaian item.
Model Rasch dipilih dalam menentukan kualiti item yang dibina, kerana Model Rasch tersebut tersebut adalah model satu parameter. Menurut Wright dan Stone (1979), Model Rasch mengendalikan bahawa respon terhadap sesuatu item dipengaruhi oleh dua faktor iaitu; (i) kebolehan respon dan (ii) kesukaran item. Oleh yang demikian untuk membina item yang berkualiti memerlukan langkah-langkah yang sistematik bermula dari peringkat proses pembinan item, kemudian peringkat menganalisa kebolehpercayaan melalui kajian rintis, dan peringkat yang terakhir adalah menganalisi respon pelajar terhadap item dari segi kesahan, kebolehpercayaan, kesukaran item dan kebolehan pelajar.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers