Monday, June 28, 2010

Penjaminan Kualiti dan Isu Kebolehpercayaan dan Kesahan

Setiap individu yang melibatkan diri dalam pembangunan atau pelaksanaan sistem pentaksiran adalah bertanggungjawab dalam memastikan pentaksiran yang dijalankan adalah terjamin kualiti dan mutu. Kualiti hendaklah menjadi tumpuan utama ketika membina sistem pentaksiran; memilih atau membina prosedur pentaksiran; mentadbir prosedur pentaksiran; dan ketika memberi skor, membuat pelaporan dan mengunakan keputusan. Pentaksiran yang berkualiti rendah adalah rendah tahap pengunaannya. Informasi yang dihasilkan tidak akan menunjukkan keadaan sebenar tahap pembelajaran pelajar dan ini membantu atau memberi maklumat yang mencukupi untuk pembuat dan penentu dasar melakukan perubahan bagi tujuan meningkatkan sistem pendidikan dan pembelajaran. Masa dan sumber yang diperuntukkan untuk perancangan dan pentadbiran sistem akan terbuang dan menjadi sia-sia. Indikator atau petunjuk utama bagi jaminan kualiti adalah kesahan, kebolehpercayaan dan keadilan.

Lima faktor utama yang perlu dan penting bagi menjamin kualiti pentaksiran adalah disenaraikan, Tiga faktor pertama iaitu kesahan (validity), kebolehpercayaan (reliability) dan keadilan (fairness) sering digunakan disekolah dan juga diperingkat nasional bagi tujuan menumpukan perancangan pembangunan. Dua lagi faktor seperti pentadbiran pentaksiran dan penyelarasan (alignment) juga merupakan faktor kritikal dalam memastikan kejayaan bagi proses peningkatan pentaksiran
  1. Kesahan (validity) adalah keadaan dimana pentaksiran mengukur apa yang diperlukan bagi tujuan tertentu dan keputusan seperti yang diterjemahkan dan digunakan, adalah bermakna dan mewakili pengetahuan atau kemahiran spesifik.
  2. Kebolehpercayaan (reliability) adalah nilai ketekalan, kestabilan keputusan atau hasilan pentaksiran. Definisi kebiasaan bagi kebolehpercayaan adalah darjah atau tahap dimanan pentaksiran adalah bebas dari ralat pengukuran.
  3. Keadilan (fairness) bermaksud prosedur pentaksiran yang tidak mendiskriminasikan kumpulan pelajar tertentu (sebagai contoh, pelajar dari pelbagai kaum, etknik, kumpulan gender atau pelajar yang kurang upaya).

Ketiga-tiga faktor ini mewakili elemen-elemen sebuah sistem pentaksiran yang baik. Prosedur atau hasilan pentaksiran yang menunjukkan nilai kesahan yang tinggi tetapi nilai kebolehpercayaan yang rendah sebenarnya menunjukkan kesahan yang rendah dan tidak boleh digunakan secara terus kerana perbezaan skor pelajar dan masa berkemungkinan disebabkan oleh ralat rawak dan bukan disebabkan perbezaan sebenar pencapaian mereka.

Pentaksiran yang mempunyai bilangan kebolehpercayaan yang tinggi tetapi nilai kesahan yang rendah menunjukkan dengan tepat pengukuran sesuatu yang bukan dihajati dan keputusannya adalah tidak bermakna jika dikaitkan dengan tujuan yang dikehendaki. Oleh kerana ianya hanya mewakili pengetahuan dan kemahiran yang sepatutnya diukur, ianya menjadi tidak perlu.

Pentaksiran yang dianggap mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi tetapi mendiskriminasikan kumpulan pelajar tertentu hendaklah tidak digunakan kerana ianya didapati tidak adil dan seterunya tidak sah.

Sungguhpun ketiga-tiga indikator tersebut adalah menjadi keperluan, kesahan merupakan faktor yang terpenting. Namun begitu, pendidik atau guru banyak memberi tumpuan dan mencari bukti mengenai kebolehpercayaan dan tidak menitikberatkan hal kesahan.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers