Wednesday, June 9, 2010

Pentadbiran Pentaksiran (Assessment administration)

Prosedur pentaksiran hendaklah ditadbir secara seragam jika tidak skor murid akan didapati berbeza selain dari faktor pengetahuan dan kemahiran. Mari kita lihat contoh dimana prosedur pentaksiran dijalankan disebuah bilik darjah yang mana pentaksiran dijalankan:

Didalam kelas pertama, seorang guru telah mengumpul sejumlah 40 buah skrip jawapan sebaik sahaja ujian 40 minit telah dijalankan. Dalam kelas kedua, seorang guru telah membenarkan muridnya meneruskan ujian dengan tambahan masa selama 10 minit iaitu sehingga loceng tamat kelas berbunyi.

Seorang guru telah membaca arahan kepada muridnya dan telah menyemak semula dua soalan sampel seperti yang telah diarahkan didalam manual pentadbiran. Guru yang seorang lagi telah menyerahkan ujian yang diberikan kepada murid dan meminta mereka membaca arahan dan meminta muridnya meneruskan tugasan soalan dan menyelesaikan masalah tersebut sendiri.

Murid dari kelas pertama meneruskan kerja secara senyap tanpa gangguan sambil menyelesaikan tugasan yang diberikan. Kelas kedua pula diganggu sebanyak empat kali – oleh panggilan telefon dari pejabat dan dari dari murid yang menghantar mesej yang telah sampaikan. Guru kelas pertama telah memohon dari pejabat agar tidak diganggu dan mengantungkan notis "Do not disturb" pada pintu kelas. Kelas kedua pula tidak membuat sebarang permohonan seperti kelas pertama.

Dari perhatian diatas, satu kelas telah menerima keputusan purata skor yang lebih tinggi dari kelas lain. Namun begitu, skor yang diperolehi bukanlah petunjuk kebolehpercayan kepada pengetahuan atau kemahiran murid, Skor yang diperolehi mungkin meyimpang kerana murid telah diberikan lebihan masa untuk menjawab. Yang lainnya skor adalah lebih rendah kerana guru tidak membaca arahan tugasan. Perbezaan dalam keadaan ujian berbeza telah mengakibatkan perbezaan dalam hasilan keputusan dan menyebabkan skor berstatus tidak mempunyai nilai kebolehpercayaan (unreliable). Contoh ini menunjukkan mengapa data pentaksiran dari kelas berlainan tidak boleh dibandingkan kecuali pentadbiran ujian adalah dalam situasi yang sama.

Bagi memastikan pentaksiran dijalankan secara seragam, pihak sekolah hendaklah memastikan semua arahan pentadbiran wujud untuk semua prosedur pentaksiran dan semua arahan hendaklah dikaji dan digunakan ole pentadbir ujian. Pihak sekolah hendaklah mendapatkan manual pentadbiran dari pembina prosedur pentaksiran asal dan memberikan salinan kepada guru dan pentadbir pentaksiran. Bagaimanapun, dalam beberapa kes, manual memang tidak dapat diperolehi. Pentadbir pejabat hendaklah membina prosedur pentadbiran pentaksiran yang boleh diambil dari mana-mana buku teks , sekolah atau badan pentaksiran lain yang berkaitan.

Prosedur pentaksiran boleh digunakan untuk menyeragamkan pentadbiran jika pendidik tahu mengenainya dan mengunakannya sebelum, ketka dan selesai sahaja ujian ditadbir. Ini adalah untuk memastikan pentadbiran pentaksiran berjalan lancar, mengurangkan kelewetan dan karenah dan memastikan keadilan. Sesetengah aktiviti boleh dijalankan oleh seorang individu di sekolah atau daerah. Yang lainnya memerlukan kerjasama dan intergriti dari pentadbir, guru, murid dan ibu bapa.

Sebelum pentaksiran bermula

Adalah perlu bagi guru-guru termasuk yang tidak terlibat dengan pemilihan atau pembangunan dijelaskan dan dimaklumkan mengenai segala aspek pentaksiran yang berlaku dalam kelas. Pastikan mereka tahu akan kandungan dan format semua aspek pentaksiran dan memahami objektif dan hasilan pembelajaran disekolah. Ini akan membolehkan kurikulum dan arahan dapat diselaraskan dengan arahan hasilan tanpa menumpukan kepada pengetahuan dan kemahiran yang akan ditaksir.

Juga turut ditentukan adalah samada bahan-bahan pentaksiran adalah mencukupi bagi mentadbir pentaksiran yang akan dijalankan. Jika perlu, kotak dan bahan pentaksiran hendaklah dibuka dan di dikira. Pastikan semua yang diperlukan untuk tujuan pentaksiran adalah tersedia seperti buku jawapan, buku ujian, kertas menulis, pencil atau pen, kalkulator atau peralatan sains sudah tersedia. Tugasan ini hendaklah disediakan terlebih dahulu dan dapatkannya sekiranya tidak tersedia.

Simpan bahan pentaksiran ditempat yang selamat, dengan menguncikan bahan-bahan pentaksiran dilokasi yang sesuai. Murid tidak sepatutnya melihat dimana bahan pentaksiran ditempat sehingga pentaksiran dijalankan. Guru juga jika di minta mengajar konsep tertentu item atau tugasan dari pentaksiran turut tidak terkecuali dari mengetahui apa yang akan ditaksir kelak.

Pastikan semua yang terlibat dengan pentaksiran menerima arahan pentadbiran dalam tempoh dan masa yang sesuai agar dapat mereka bersedia selepas membaca, menyoal dan memperolehi maklumat yang diperlukan. Jika perlu taklimat atau latihan adalah diperlukan
Maklumkan kepada murid dan ibubapa mengenai pentaksiran yang akan dijalankan terlebih dahulu.

Pastikan juga bilik dimana pentaksiran yang akan dijalankan di susunatur dengan baik Jika perlu kenalpasti bilik yang tidak terdapat gangguan ketika pentaksiran dijalankan.

Ketika pentaksiran berjalan

Semua arahan pentadbiran hendaklah dipatuhi. Pentadbiran yang kelam kabut dan tidak konsisten akan menyebabkan respon yang diberikan adalah lemah dan seterusnya menjejaskan kebolehpercayaan.

Juga didapati jika tugasan tidak dimaklumkan tempoh masa, pastikan murid mendapat masa yang mencukupi untuk menyelesaikan pentaksiran. Jika pentaksiran diberi tempoh masa, pastikan tempoh masa adalah tepat. Jangan biarkan atau berikan tempoh masa yang kurang atau berlebihan dari tempoh masa yang telah dinyatakan. Maklumkan kepada murid berapakah tempoh masa yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan pentaksiran. Maklumkan dengan menulis di papan tanda secara berperingkat (seperti setiap 15 minit). Menulis akan tidak menganggu berbanding pengumuman yang dilakukan.

Jika terdapat item atau tugasan latihan, semak bersama murid seperti yang diarahkan didalam manual, Jika tidak, murid akan memberi respon yang tidak betul atau tidak sesuai dengan kehendak tugasan dan akan mendapat skor yang rendah.

Maklumkan akan kepentingan pentaksiran. Terangkan kepada murid sebab mengapa mereka ditaksir dan apakah akibat dan hasilan dari pentaksiran yang dijalankan. Adalah digalakkan agar pentadbir pentaksiran memberi dan membentuk sikap yang serious dan positif agar murid dapat mempertingkatkan prestasi mereka.

Perlakuan murid juga hendaklah dipantau sepanjang pentaksiran dijalankan. Pastikan murid mengikut arahan yang telah diberikan. Maklumkan bahawa jawapan hendaklah mengikut prosedur pentaksiran dan bukan mengenai kandungan.

Murid sering mendapat petunjuk tentang bagaimana untuk bertindak terhadap sesuatu pentaksiran dari guru mereka. Mereka perlu tahu bagaimana maklumat boleh digunakan dan guru menanggap perkara yang penting. Jika guru membaca arahan dengan betul dan memaklumkan akan kehendak pentaksiran, murid akan cenderung untuk memberi hasilan yang terbaik. Sebaliknya, jika guru menjalankan pentaksiran secara tidak kemas dan kelam kabut, dengan tidak memberi tumpuan kepada arahan atau perlakuan murid dan kelas, murid akan bertindak sebagaimana yang dikehendaki dan hasilan keputusan akan mungkin lebih rendah dari tahap prestasi sebenar.

Selepas Pentaksiran Selesai (When assessment is completed )

Jika pentaksiran (buku ujian, manuskrip jawapan atau kerta penulisan) dihantar ke organisasi lain bagi tujuan skoran dan analisa, pastikan semua arahan penyediaan dan pembungkusan adalah dipatuhi. Kumpulkan semua bahan secepat mungkin, secara teratur dan tersusun agar murid tahu bahawa tugasan mereka adalah selamat. Seperti yang telah dinyatakan pada arahan manual, pastikan semua kertas jawapan mengandungi nama atau pengenalan murid dan dan mengandungi tanda-tandan pengenalan yang diperlukan, Kembalikan atau hapuskan bahan yang tidak digunakan. Jelaskan sebarang arahan terutama opsyen skoran, laporan atau ringkasan atau permohonan pengendalian. Permohonan semak semula atau analisa semula akan menambahkan kos.

Jika pentaksiran pemarkahan diadakan setempat, pastikan ianya dikumpulkan setempat bagi mengelak tugasan murid tidak bercampur aduk atau hilang. Sebarang permasalahan yang berlaku ketika pentadbiran pentaksiran dijalankan akan menjejaskan skoran murid, oleh itu, pendidik boleh menentukan samada agar prosedur pentaksiran adalah berjalan dengan baik dan lancar.

Pastikan pentaksiran skoran adalah tepat dan seragam. Membenarkan murid membuat skoran terhadap diri sendiri atau rakan adalah dianggap tidak berkebolepercayaan. Pentaksiran prestasi hendaklah dijalankan oleh guru atau lain-lain pentaksir yang telah dilatih; dan pentaksir hendaklah mengunakan rubrik bagi menjamin kebolehpercayaan. Pastikan juga semakan dibuat agar kunci skoran yang dibina adalah betul dan menyemak respon sampel  yang kecil akan membantu memastikan ketepatan

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers