Monday, June 21, 2010

Kesesuaian Item

Kesesuaian item dilihat dari segi tiga aspek
  1. Aras kesukaran: Item yang dibina itu mestilah menepati aras kesukaran yang dihasratkan, iaitu sama ada aras kesukaran rendah, sederhana atau tinggi. Guru adalah orang yang dapat memberi pertimbangan professional bagi kategori kesukaran sesuatu item itu (mudah, sederhana dan sukar)
  2. Kepentingan: Oleh kerana yang dikemukakan itu merupakan perwakilan bagi beberapa konstruk dan tajuk, maka adalah penting untuk memastikan bahawa idea, isi, kandungan atau perkara yang dikemukakan dalam item adalah perkara yang penting dalam pembelajaran pelajar. Perkara yang remeh atau yang asing kepada mereka hendaklah dielakkan kerana mentaksir perkara yang remeh ini menyebabkan pertimbangan yang kurang asli kepada pelajar.
  3. Adil: Item yang dikemukakan itu mestilah tidak memberikan faedah secara sistematik/automatic kepada golongan/kelompok tertentu dalam masyarakat sama ada mengikut ras, jantina, tempat tinggal atau status ekonomi.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers