Wednesday, June 9, 2010

Komponen Item

 
  1. Ransangan/Stimulus – Maklumat khusus di mana soalan itu didasarkan. Ransangan mungkin berbentuk petikan, pernyataan, gambarajah, carta alir, perbualan dan lain-lain.
  2. Tugasan – Pernyataan tentang apa yang perlu diberikan atau dikemukakan sebagai respons kepada item dan terdapat pada stem soalan.
  3. Arahan – Pernyataan yang menunjukkan bagaimana cara respons itu harus diberikan atau disampaikan.
  4. Peraturan Permarkahan – Panduan yang telah disediakan untuk memberikan skor kepada respons pelajar.
Ciri-ciri Item
  1. Keakuran
  2. Ketepatan dan kejelasan
  3. Kesesuaian
Klasifikasi Item
  1. Item Peringatan (Recall Item) – Item yang memerlukan pelajar/calon mengingati kembali untuk menjawab.
  2. Item Pemikiran (Thinking Item) – Item yang memerlukan pelajar/calon mengaplikasikan kemahiran berfikir untuk menjawab

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers