Wednesday, December 15, 2010

Pemasaran

Pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang dibentuk untuk merancangkan dan melaksanakan konsesi, dan penentuan herga, promosi dan pengedaran produk untuk menggalakkan pertukaran yang dapat memenuhi keperluan pengguna dan mencapai objektif organisasi.
Tujuan pemasaran adalah melakukan pertukaran antara dua pihak initu pembeli dan penjual. Pertukaran mengwujudkan tujuan ekonomi kerana ia melibatkan sesuatu yang bernilai antara dua pihak.

Fungsi Pemasaran
 • Pertukaran (pembelian dan penjualan)
 • Pengedaran fizikal (penghantaran dan penstoran)
 • Penggredan
 • Pembiayaan
 • Pengambilan risiko
 • Penyelidikan pemasaran dan pembangunan maklumat
Konsep Pemasaran
 • Keperluan
 • Kehendak
 • Permintaan
 • Produk
 • Pertukaran
 • Transaksi/urus niaga
 • Nilai
 • Pasaran
Pengurusan Pemasaran

Pengurusan pemasaran merangkumi perancangan, perlaksanaan dan pengawalan program/aktiviti pemasaran (strategi) dengan tujuan untuk menyesuaikan sumber-sumber dan objektif organisasi dengan peluang-peluang pasaran yang sentiasa berubah yang terdapat di luar organisasi.

Sistem Pemasaran
 • Pembekal
 • Syarikat dan pesaing-pesaing
 • Perantaraan pemasaran (orang tengah)
 • Pasaran konsumer

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers