Monday, December 27, 2010

Pengenalan Kepada Keusahawanan

Definisi

Usahawan: individu yang memulakan perniagaan, kreatif dan inovatif dan berusahasa mengembangkan secara berterusan
Peniaga: individu yang menjalankan aktiviti jual beli hanya untuk mendapatkan keuntungan

Sejarah:

Sistem barter: hasilkan barang berlebihan untuk ditukar ganti – dorong pengkhususan
Penggunaan wang: dorong kumpul kekayaan – ramai giatkan keusahawanan

Konsep keusahawanan (4 unsur penting):

1. Inisiatif berterusan
 • Memulakan/ mencipta sesuatu yang barudan terus mengembangkannya
 • Usahawan perlu berwawasan / pemikiran/ idea yang bernas dan logik
 • Melakukan perubahan/ pembaharuan/ inovasi/ kaedah baru dalam pengedaran produk
 • Peka kepada masaelah dan keperluan masyarakat
2. Mengambil risiko
 • Berani menanggung risiko akibat ketidak tentuan permintaan produk dikeluarkan/ perniagaan dijalankan
 • Sentiasa buat keputusan yang telah diambek risikonya berdasarkan ganjaran yang dijangkakan
3. Mendapat pulangan
 • keuntungan yang diperoleh setelah mengambil kira segala belanja operasi dan risiko yang munasabah
 • pulangan yang lumayan jadi pendorong menceburi bidang keusahawanan
 • kegiatan keusahawanan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara
 • meningkatkan taraf hidup rakyat, mewujudkan peluang pekerjaan dan mengatasi masalah sosial
4. Menggembleng sumber
 • mendapatkan bahan/ benda (sumber) dan menggabungkannya
 • untuk menghasilkan produk bernilai
 • bagi memuaskan kehendak pengguna
 • melalui proses merancang, menyusun, mengarah dan mengawal
Sumber keusahawanan
 1. Tanah: Segala kekayaan (anugerah Tuhan) yang terdapat di atas dan di dalam bumi serta didasar lautan.
 2. Modal: Sumber kekayaan untuk menjayakan sesuatu projek termasuk jentera dan kilang.
 3. Sumber manusia: Pekerja yang menyumbang tenaga, pemikiran, bakat, kreativiti dan motivasi.
 4. Bahan mentah: Benda yang perlu diproses untuk menghasilkan barang siap / perkhidmatan untuk ditawarkan kepada pelanggan
 5. Maklumat: Pengetahuan / ilmu yang membantu usahawan merancang, mengelola dan melaksanakan sesuatu aktiviti perniagaan dengan berkesan.
 6. Teknologi: Kaedah operasi / pemprosesan yang membulehkan usahawan menghasilkan barang / perkhidmatan.
Keusahawanan adalah satu proses menggabungkan sumber pengeluaran seperti tanah, modal, sumber manusia,bahan mentah, teknologi dan maklumat oleh usahawan untuk mengeluarkan produk dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat.

Perbezaan antara usahawan dan peniaga


Peranan usahawan kepada diri sendiri:
 • Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup
 • Membangunkan potensi diri dan ciri-ciri positif - kreaiviti, gigih, mahir, ketrampilan, berdikari, yakin diri, tidak mudah berputus asa, berdaya maju
 • Membangunkan aspek kerohanian – sabar, syukur, dermawan (zakat, sedekah, derma)
Peranan usahawan kepada keluarga:
 • Meningkatkan taraf hidup dan kesejahterraan keluarga (keselesaan, kesihatan, pendidikan)
 • Mewujudkan peluang pekerjaan kepada ahli keluarga
 • Meningkatkan status sosial
 • Keluarga yang berjaya dalam keusahawanan dipandang tinggi, dihormati kerana sumbangannya dan dijadikan teladan masyarakat setempat
Peranan keusahawanan kepada masyarakat:
 • Mewujudkan peluang pekerjaan
 • Meningkatkan taraf hidup
 • Upah/ gaji dapat memenuhi keperluan dan kehendak untuk hidup selesa
 • Mewujudkan dan mempelbagaikan pilihan barangan juga menghasilkan teknologi baru dan produk baru melalui kreativiti dan inovasi kehidupan masyarakat lebih selesa dan mudah
 • Melahirkan masyarakat madani
Peranan keusahawanan kepada pembangunan negara
 • Pemangkin kepada pembangunan negara: Kegiatan keusahawanan membulehkan usahawan menggunakan sumber-sumber dengan berkesan dan menambahkan nilai sumber-sumber tersebut. Contohnya kawasan terbiar diusahakan menjadi kawasan rekreasi, seterusnya menjadi pemangkin pertumbuhan perhotelan, kompleks membeli belah dan perbankan.
 • Meningkatkan pendapatan negara: Kegiatan keusahawanan menghasilkan cukai yang menjadi pendapatan penting kepada sesebuah negara. Meliputi cukai jualan, duti eksport, duti import, duti eksais, cuykai pendapatan, cukai syarikat dan lain-lain.
 • Mengurangkan pergantungan kepada negara luar: Kegiatan keus ahawanan boleh membangunkan pelbagai jenis industri yang menghasilkan pelbagai barang dan perkhidmatan. Masyarakat dapat menikmati produk tempatan dan mengurangkan mport produk yang lebih mahal.
 • Meningkatkan pertukaran wang asing: Kegiatan keusahawanan membolehkan banyak jenis produk untuk dieksport. Ini memang menghasilkan pendapatan kepada negara dari segi pertukaran wang asing. Industri pelancongan semistinya meningkatkan pertukaran wang asing.
Peranan keusahawanan kepada pembangunan agama:
 • Usahawan wajib membayar zakat
 • Usahawan juga digalakkan bersedekah dan memberi derma
 • Sumbangan ini dapat digunakan untuk meningkatkan syiar Islam
 • Dapat membangunkan sekolah, masjid, institusi agama, memberi biasiswa dan mengurangkan kadar kemiskinan
 • Dengan cara ini dapat membantu meningkatkan status umat Islam
Kelebihan keusahawanan sebagai kerjaya - Kerjaya ialah membuat sesuatu pekerjaan dan mendapat kepuasan

Usahawan sebagai alternatif makan gaji
 • bekerja sendiri
 • berisiko
 • cabaran memberi kepuasan
 • kerana berjaya mencapai & memperolehi sesuatu yang sesuai dengan cita-citanya
Kelebihan keusahawanan sebagai kerjaya:
 • Mempunyai peluang yang tidak terbatas sama ada dari segi bilangan usahawan yang boleh menceburkan diri dalam bidang ini atau peluang untuk menceburkan diri dalam mana-mana bidang perniagaan dan perusahaan juga tidak terbatas
 • Peluang untuk memiliki organisasi sendiri, bebas dan fleksibel untuk melakukan pekerjaan.
 • Seorangan usahawan lebih bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan, dapat menentukan sasaran pencapaian sendiri, dapat memaksimumkan penggunaan sumber dan memanfaatkan sepenuhnya bidang yang diceburi
 • Punca ganjaran/pendapatan: Kedudukan kewangan adalah ukuran kejayaan usahawan, oleh itu seseorang usahawan boleh memaksimumkan keuntungan dengan menggembleng sumber yang dimiliki dengan bekerja bersungguh-sungguh
 • Membaiki status diri dan masyarakat: Apabila kedudukan kewangan usahawan meningkatk reputasi & statusnya di klangan masyarakat. Usahawan yang bersifat inovatif (pembaharuan barang/ prkhidmatan yg ditawarkan) akan mengisi keperluan & kehendak pelanggan. Kegiatannya yang membuka peluang kepada masyarakat menjadi pembekal dan vendor dapat memperbaiki pendapatan taraf hidup & status sosial masyarakat. Contohnya pemaju perumahan memerlukan pembekal bahan, pengusaha perabot dan lain-lain
 • Peluang mewariskan kerjaya: Kerjaya yang buleh diwarisi, perniagaan dapat diteruskan oleh pewaris walaupun usahawan tersebut telah meninggal dunia

Jadual tokoh & bidang keusahawananAgensi kerajaan dan swasta yang dapat membantu usahawan ialah: MARA, MEDEC, CGC, MATRADE, FAMA, MARDI, BPIMB, SMIDEC, Guthrie Furniture Sdn. Bhd., Katyaneka, SIRIM, FRIM, PDPN

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers